အမ်ားျပည္သူ အလုပ္ပိတ္ရက္ ေၾကညာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/10/2013 11:48:00 AM

ျပည္ေထာင္စ ုသမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံံေတာ္

ျပည္ေ္ေထာင္စု အစိုိုးရအဖြဲ႕

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၆၆/၂ဝ၁၃

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း ၅ရက္

(၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္)

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕သည္ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း ၁၂ရက္ (၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ရက္)ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ အီဒြလ္အႆြာဟာ (ဘကၠရီအီးဒ္)ေန႔ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းရွိ ႐ံုးမ်ား၏ ပိတ္ရက္ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းႏိုင္သည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ အရ အမ်ား ျပည္သူတုိ႔၏ အလုပ္ ပိတ္ရက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာ လိုက္သည္။

အမိန္႔အရ

(ပံုံု) ေဇာ္သန္းသင္း

အတြင္းေရးမွဴး

ျပည္ေထာင္စုအစိုိုးရ အဖြဲြဲ႕

Myawaddy