မေလးရွားရဲမ်ားအား လူသတ္ခြင့္လိုင္စင္ေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/10/2013 11:47:00 AM[ Ref-BBC/ACSP ၊ ေအာက္တုိဘာ ၈ ၊ ကြာ လာလမ္ပူ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ေန႔စဥ္ ]

ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းသားမ်ား ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ပါက ရဲမ်ားဘက္မွ အရင္ပစ္ခတ္မိန႔္ အား မေလးရွားျပည္ထဲေရးဝန္ ႀကီးမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္းသိရ သည္။ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းႏွင့္ဆက္ ႏႊယ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ရဲမ်ားအား အရင္ပစ္ ေနာက္မွရွင္းဆိုေသာ အမိန႔္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ရသည္။

ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းသား ေလး ေသာင္းခန႔္ရွိမည္ဟု ခန႔္မွန္းရၿပီး တစ္ဝက္ေက်ာ္မွာ အိနိၵယႏြယ္ဖြား မေလးရွားလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအမိန႔္သည္ ရဲမ်ား အား တရားလက္လြတ္ သတ္ခြင့္ ျပဳသည့္အမိန႔္ႏွင့္ ဘာမွမျခားဟု အတိုက္အခံပါလီမန္အမတ္ N Surerdran မွ တုံ႔ျပန္ေဝဖန္ခဲ့ သည္။

၂၀၁၁ခုႏွစ္က ဖ်က္သိမ္း ခဲ့ေသာ နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ ၾကားခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းလုံျခဳံေရး ဥပေဒအား ျပန္လည္အသက္ သြင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္ အေရးေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕မ်ားကေဝဖန္ၾကသည္။ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး Zahid က သံသယရွိသူမ်ားႏွင့္ အေပး အယူလုပ္ရန္မလိုေတာ့ေၾကာင္း အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ မိနစ္ ၂ဝၾကာ အသံသြင္းထားခဲ့ေသာ ၎၏မိန႔္ခြန္းအားေဖာ္ျပသည့္ မည္သည့္သတင္းစာမဆို ပိတ္ ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ Prevention of Crime Act ျပင္ ဆင္ခ်က္အား ဝန္ႀကီးမွရည္ညႊန္း သြားျခင္းျဖစ္သည္။

Yangon Media Group