ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံရန္ ပ်က္ကြက္ေနမည္ဆုိပါက စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းအစိုးရစီမံကိန္းအဖြဲ႕ သတိေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/20/2014 02:24:00 PM

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ေနရာ (ဓာတ္ပုံ- ၿဖိဳးဇင္)

ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ လမ္း၊ တံတားအေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္၊ ေရကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခခံစြမ္းအင္က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ပ်က္ကြက္ေနဦးမည္ဆိုပါက ေအာင္ျမင္ရန္ ရည္မွန္းထားေသာ ထား၀ယ္အထူးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းအစိုးရစီမံကိန္းအဖြဲ႔က သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

“ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ကမၻာႏွင့္အ၀န္း အခုလိုမဟာစီမံကိန္းႀကီးေတြ၊ စက္မႈဇုန္ႀကီးေတြ ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ အစိုးရေတြကသာ ကိုင္တြယ္ရပါတယ္။ အစိုးရဘက္က အေျခခံအေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းေတြ၊ အေျခခံစြမ္းအင္လုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျပီးမွ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္က ပါ၀င္လာေအာင္ စြဲေဆာင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုအမ်ဳိးသားစီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ဘုတ္အဖြဲ႔၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ArkhomTermittayapaisith က ေျပာၾကားသည္။

“အခု ထား၀ယ္စီမံကိန္းကေတာ့ အရင္က လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ေတြနဲ႔ ကြဲျပားေနပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၌ ထား၀ယ္စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ ထိုင္း-ျမန္မာ ႏွစ္လမ္းသြား အျမန္လမ္းမႀကီး ေဖာက္လုပ္ရန္၊ ဆိပ္ကမ္းငယ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ႏွင့္ ဧက ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ အက်ယ္အ၀န္းရွိေသာ စက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ေရးမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္ရန္အတြက္ ေခၚယူခဲ့ေသာ္လည္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္သူမရွိ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းမွာ ယခုအခါ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။

ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔သည္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကို တြန္းအားေပးေရးအတြက္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ သံုးခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ပထမ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာအရ ထား၀ယ္စီမံကိန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မူလလုပ္ပိုင္ခြင့္ရ အီတာလ်ံ ထိုင္း ကုမၸဏီထံမွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးကုမၸဏီက လႊဲေျပာင္းရယူျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။

ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္အတြင္း၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံအညီအမွ် ဖက္စပ္ျဖင့္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးကုမၸဏီတစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၿပီး ပဏာမအေနျဖင့္ ဘတ္ ၁၂ သန္း ျမႇဳပ္ႏွံရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ မူလက သေဘာတူညီခ်က္အရ ဘတ္သန္း ၁၀၀ ျမႇဳပ္ႏွံရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ဘတ္ ၁၂ သန္းထိ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္ျပီး ကုမၸဏီကို ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္အရ ဆိပ္ကမ္း၊ လမ္းတံတား၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု၊ ေရေပးေ၀ေရးစက္႐ံု၊ စက္မႈဇုန္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ားအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကုမၸဏီမ်ား တည္ေထာင္ေရးလည္း သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္မည္ဟု သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ဒုတိယ သေဘာတူညီခ်က္သည္ အီတာလ်ံ ထိုင္းကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔အၾကား သေဘာတူညီမႈ ပယ္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္ျပီး တတိယ သေဘာတူညီခ်က္အရ အီတာလ်ံ ထိုင္းကုမၸဏီေနရာတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူသည္ နဂိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ျဖစ္သည့္ အီတာလ်ံ ထိုင္းကုမၸဏီကို ဘတ္ေငြ ေျခာက္ဘီလ်ံ ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

Mr. Arknom က ေျပာဆိုရာ၌ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ မက္လံုးမ်ားမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ဆဲြေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံလံုးက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအား ပါ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚထားခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဘက္ကမူ ပါ၀င္ရန္အတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးလ်က္ ရွိေနသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဘက္က ေမးခြန္းထုတ္လ်က္ ရွိေနသည္မွာ ထား၀ယ္စီမံကိန္းကို အစီအစဥ္အတိုင္း ေရွ႕ဆက္ခ်င္သည္ဆိုပါလ်က္ ထုိင္းအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ ႏွစ္ရပ္စလံုးက အဘယ့္ေၾကာင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံျခင္း မျပဳၾကသနည္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။

Eleven Media Group