လူသံုးမ်ား အဂၤလိပ္စာ အတုိေကာက္ႏွင့္ မူရင္း အဓိပၸါယ္မ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/05/2013 06:11:00 PM


ADIDAS- All Day I Dream AboutSports
AUDI-Auto Union Deutschland Ingolstadt
BMW- Baverian Motor Works
AMW- Asian Motor Works
GOOGLE- Global Organization Of Oriented Group Language of Earth
CNN-IBN- Cable News Network-Indian Broadcasting Network
VVS Laxman- Vengipurapu Venkata Sai Laxman
APJ Abdul Kalam- Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam
MDH(Massala)- Mahashian Di Hatti
ISCON- International Society for Krishna Consciousness
LASER- Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
i.e- id est (that is)
INTEL- Integrated Electronics
CMYK- Cyan Magenta Yellow Kinda(Black)
JPEG- Joint Photography Expert Group
EMI- Equated Monthly Instalments
WIPRO- Western Indian Products
DNA- Deoxy-ribo Nucleic Acid
CBI- Central Bureau of Investigation
CAT- Common Admissiom Test
ATM- Automated Teller Machine
ISI- Indian Standard Institute
IPI- International Press Institute
AT&T- American telegraphic and Telephone Co. Ltd.
ICICI- Industrial Credit and Investment Corporation of India
IDBI- Industrial Development Bank of India
FBI- Federal Bureau of Investigation
HDFC- Housing Development Finance Corporation
VIRUS- Vital Information Resources Under Siege
OBC- Other Backward Classes
MPEG- Motion Picture Experts Groups
NAAC- National Assesment and Accreditation
PSLV- Polar Satelite Launch Vehicle
RADAR- Radio Detecting and Ranging
RDX- Research Department Explosive
MRF- Madras Rubber Factory
LML- Lohia Machines Limited
STD- Subscriber Trunk Dialling
TOEFL- Test of English as a Foreign Language
SENSEX- Sensitivity Index(of share price)
URL- Uniform Resource Locator
TVS- T.V Sundaram(Co-Founder)
BBC-British Broadcasting Corporation

.
Aung Kham (TSJ team)