အိပ္ငိုက္ေရာဂါကုသမႈ၏ အေစာပိုင္း အဆင့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားေတြ႕

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/26/2013 08:52:00 AM


ေသြးထဲတြင္ ပရိုတိုဇိုးဝါး ကပ္ပါးေကာင္ Trypanosoma gambiense ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ အာဖရိကအပူပိုင္းေဒသ ေရာဂါျဖစ္သည့္ အိပ္ငိုက္ေရာဂါ ႉSleeping sickness ၏ အေတြ႕ ရအမ်ားဆုံးပုံစံအတြက္ ကုသမႈ ဖန္တီးရာတြင္ အေစာပိုင္းအဆင့္ သို႔ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ေရာက္ရွိ ေနၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းကပ္ပါးပိုး၏ မ်ိဳးဗီဇ သည္ ကူးစက္မႈကိုတိုက္ဖ်က္ရန္ ကိုယ္ခံစနစ္က ထုတ္လုပ္ေသာ ပရိုတိန္းမ်ားကို ခံနိုင္ရည္ရွိသည္။ အေစာပိုင္းစမ္းသပ္မႈမ်ားမွ ေတြ႕ ရွိခ်က္အရ ကပ္ပါးပိုးမ်ားကို က်ယ္ က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္သတ္ျဖတ္နိုင္ေသာ ပရိုတိန္း၏ ဗီဇေျပာင္းပုံစံကို ဘယ္လ္ဂ်ီယံသုေတသီမ်ားက ျပဳ လုပ္ထားသည္။ ေလ့လာမႈကို Na-ture ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

gambiense ကပ္ပါး၏မ်ိဳး ဗီဇသည္ အာဖရိက၏အေနာက္ ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ပြား ေသာအိပ္ငိုက္ေရာဂါ၏ ၉ရရာခိုင္ ႏႈန္းေက်ာ္ကို ျဖစ္ပြားေစသည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ ထုတ္ ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၂ခုႏွစ္က ၎ ေရာဂါ ၇၁၉ရဦးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ကိုယ္ခံစနစ္သည္ ကပ္ပါး ပိုးတို႔ကိုႀကိဳးစားတိုက္ဖ်က္ရန္ apol1 ကို ထုတ္လုပ္သည္။gambiense ကပ္ပါးသည္ ပရိုတိန္း apol1 ကို တိုက္ဖ်က္ရန္ အပိုင္းသုံး ပိုင္းပါ ကာကြယ္ေရးယႏၲရားအား မည္သို႔ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေစသည္ ကိုdk Universite Libre de Bruxelles မွသုေတသီမ်ားက ျပသခဲ့ ၾကသည္။ apol1 ကို သာမန္အား ျဖင့္ trypanosoma ကပ္ပါးက လက္ခံသည္။ ပရိုတိန္းက ကပ္ပါး အတြက္ အက်ိဳးျပဳသည္ဟု ယုံ ၾကည္ေအာင္ လွည့္စားသည္။ ထို႔ ေနာက္ ပရိုတိန္းသည္ အူအေျမႇး နံရံမ်ားထဲသို႔ျမဳပ္ဝင္ကာ ထိုေရာ ဂါမွာပင္ ကပ္ပါးကို သတ္လိုက္ သည္ဟုဆိုသည္။

gambiense ၏ ကာကြယ္ မႈပထမဆင့္တြင္ ၎ကပ္ပါးတို႔ သည္ apol1 ပရိုတိန္းကိုဆန႔္က်င္ တိုက္ဖ်က္ရန္ အေျမႇးမ်ားကိုေတာင့္ တင္းေစေသာပရိုတိန္းတစ္မ်ိဳး ကိုဖန္တီးသည္ဟု ဦးေဆာင္စာ တမ္းေရးသားသူ ပါေမာကၡ Etienne pays က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒုတိယအဆင့္မွာ ပရိုတိန္းမ်ား ကိုစုပ္ယူရန္ ကပ္ပါးမ်ားအတြက္ ပိုမိုခက္ခဲေစရန္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ ဆုံးတြင္ ပရိုတိန္းသည္ အျခားအ တားအဆီးမ်ားကို ျဖတ္သြားရန္ ရွိပါက gambiense သည္ အျခား ကပ္ပါးပုံစံမ်ားထက္ ပို၍လ်င္ ျမန္စြာ apol1 ကို ေခ်ဖ်က္နိုင္သည္။ သို႔မွသာ ၎ကို အေျမႇးမ်ားက စုပ္ယူနိုင္ျခင္းမျပဳမည္ျဖစ္သည္။
၎ျဖစ္ရပ္က apol1 ၏အ သြင္ေျပာင္းဗီဇကိုဖန္တီးရန္ ပါ ေမာကၡ Pays ႏွင့္ ၎၏အဖြဲ႕အား တြန္းအားေပးနိုင္ခဲ့သည္။ ၎အ သြင္ေျပာင္းဗီဇ က gambiense ကပ္ပါးကိုသတ္နိုင္႐ုံမက အာဖရိက Trypanosoma ကပ္ပါးအား လုံးကိုသတ္နိုင္သည္ဟုဆိုသည္။
ရန္ကုန္တုိင္းေန႔စဥ္သတင္းစာ