ထပ္မံရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ ေဇာတိကစီမံကိန္းမွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ တစ္ေန႔လွ်င္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္း သံုးစြဲရန္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ေရာင္းခ်မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/15/2013 11:44:00 AM


ထပ္မံရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ ေဇာတိကစီမံကိန္းမွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ တစ္ေန႔လွ်င္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္း သံုးစြဲရန္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ေရာင္းခ်မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေဇာတိကစီမံကိန္း (M 9 လုပ္ကြက္) မွ ထြက္ရွိေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ တစ္ေန႔လွ်င္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ (ကုဗေပ သန္း ၂၄၀) ခန္႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္း သံုးစြဲရန္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ (ကုဗေပ သန္း ၆၀)ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းအမ်ဳိးသား သတင္းဗ်ဴ႐ုိ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ေဇာတိက စီမံကိန္းမွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ မ်ားကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ အဆုိပါ စီမံကိန္းမွ တစ္ေန႔လွ်င္ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕ကုဗေပသန္း ၃၀၀ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ခြဲေ၀ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဇာတိက စီမံကိန္းကုိ ထုိင္းအေျခစုိက္ PTTEP ႏွင့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းတုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ရတနာ စီမံကိန္းတြင္လည္း PTT မွ အစုရွယ္ယာအခ်ဳိ႕ ပါ၀င္ထားသည္။

PTT သည္ ျမန္မာကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ တစ္ကြက္ျဖစ္ေသာ M 11 လုပ္ကြက္တြင္ Total E&P၊ JX NOEX တုိ႔ႏွင့္အတူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။ M 11 လုပ္ကြက္မွ ထြက္ရွိေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ကုိ ျမန္မာျပည္အတြင္း သံုးစြဲႏုိင္ရန္ ဦးစားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ကမ္းနီး၊ ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ ၃၀ တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီ ၆၁ ခု ပါ၀င္ေသာ ပဏာမ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ စာရင္းကုိ ဇူလုိင္ ၄ ရက္တြင္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ထိပ္သီး ကုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ကမ္းနီးကမ္းေ၀း ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္မ်ား ေခၚယူမႈတြင္ ရခုိင္မွ ကမ္းနီးလုပ္ကြက္ သံုးကြက္၊ ကမ္းေ၀းလုပ္ကြက္ ၁၂ ကြက္၊ မုတၱမေကြ႕မွ ကမ္းနီးလုပ္ကြက္ သံုးကြက္၊ ကမ္းေ၀းလုပ္ကြက္ သံုးကြက္ႏွင့္ တနသၤာရီမွ ကမ္းနီးလုပ္ကြက္ ငါးကြက္၊ ကမ္းေ၀းလုပ္ကြက္ ေလးကြက္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရတနာႏွင့္ ရဲတံခြန္ စီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ် လ်က္ရွိၿပီး ေဇာတိကစီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုိလည္း ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ဆက္လက္ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္သည္။ ေရႊစီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုိလည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ယခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္း စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ တင္ပုိ႔မႈမွ ရေငြသည္ ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္လည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ဖုိး တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ေဇာတိက စီမံကိန္းတြင္ ကုမၸဏီအလိုက္ ေရာင္းခ်ခြင့္ ရရွိမည့္ ရာခုိင္ႏႈန္း

ကုမၸဏီ ေရာင္းခ်ခြင့္ရာခိုင္ႏႈန္း
PTTEPI ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္း
MOGE ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း

(တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးရွိ ေဇာတိက စီမံကိန္း၏ ကုန္းတြင္းပိုက္လိုင္း စခန္းကို ေတြ႕ရစဥ္)
Eleven Media Group