ေရွ႔ဆက္ တိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေနေသာ CDMA 2000

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/15/2013 11:33:00 AMCDMA 2000သည္ 3G မိုဘိုင္းလ္ နည္းပညာစံႏႈန္း အုပ္စုထဲမွျဖစ္ၿပီး တယ္လီဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ကမၻာလံုးမွ နာမည္ေက်ာ္ ေအာ္ပေရတာမ်ားက တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လက္ခံ သံုးစြဲလ်က္ ရွိသည္။

Verizon/KDDI/China Telecom ကဲ့သို႔ ကမၻာ့ဆက္သြယ္ေရးကို ဦးေဆာင္ေနေသာ ေအာ္ပေရတာ မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင့္တင့္မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ CDMA/EVDO ကြန္ရက္မ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ ျဖန္႔ၾကက္ တည္ေဆာက္ အသံုးျပဳၾကသည္။

CDG (CDMA Development Group) ၏ ေနာက္ဆုံး ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁၈ ႏိုင္ငံတြင္ CDMA ေအာ္ပေရတာေပါင္း ၃၁၅ ဦး တို႔က ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိသည္။ ကမၻာႏွင့္အဝွမ္း CDMA ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဆုိင္ရာ ေစ်းကြက္ အခ်က္အလက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။

- ေအာ္ပေရတာစုစုေပါင္း ၃၁၅ ဦး

- ႏိုင္ငံစုစုေပါင္း ၁၁၈ ႏိုင္ငံ

- CDMA 2000 1X ကြန္ရက္ စုစုေပါင္း ၃ဝ၁ ခု

- 1xEV-DO Rel. O ကြန္ရက္ စုစုေပါင္း ၁၁၂ ခု

- 1xEV-DO Rev. A ကြန္ရက္ စုစုေပါင္း ၁၇၄ ခု

- 12 commercial EV-DO Rev. B ကြန္ရက္ စုစုေပါင္း ၁၂ ခု

- ပစၥည္း အမ်ဳိးအစားေပါင္း ၃၃၄ဝ ကို ေစ်းကြက္သို႔ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး (ၾသဂုတ္ ၆ ရက္၊ ၂ဝ၁၃ အထိ) CDMA2000 နည္းပညာသည္ ကမၻာႏွင့္အဝွမ္း 3G နည္းပညာ ဦးေဆာင္သူ တစ္ဦးအျဖစ္ ၎၏ေစ်းကြက္ ေနရာရရွိထားမႈကို ပိုမိုခုိင္မာေစရန္အတြက္ ေရွ႕ဆက္ သြားလ်က္ ရွိသည္။ ေအာ္ပေရတာမ်ားကို သူ၏ ဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ား ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ အင္တာနက္သံုးစြဲရာတြင္ ေက်နပ္မႈ ရွိေစရန္အတြက္ CDMA2000 နည္းပညာသည္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ CDMA နည္းပညာသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ခဲ့ရာ အထူးသျဖင့္ MecTel CDMA ကြန္ရက္ကို စတင္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ CDMA ဖုန္းသံုးစြဲသူ အေရအတြက္သည္ ႏွစ္လအတြင္း တစ္သန္းအထိ တိုးတက္ လာခဲ့သည္။ ဆင္းကတ္ေစ်းႏႈန္းသည္ ယခင္ေစ်း၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ ရွိၿပီး လူအမ်ား လက္လွမ္းမီ သည့္ ေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ လာသည္။ အနည္းဆံုးေစ်းႏႈန္း၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အရည္အေသြး၊ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ စိမ္းလန္း နည္းပညာအစရွိေသာ CDMA ၏အက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ား သည္ CDMA နည္းပညာကို လူအမ်ားပိုမို ေရြးခ်ယ္ သံုးစြဲ လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။

CDMA ဆင္းကတ္မ်ားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးေသာ ကုန္ပစၥည္း တစ္ခု ျဖစ္လာရာ MecTel သည္ ၎၏ ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ ျပည့္လုနီး ပါး ျဖစ္ေန ၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း အစီအစဥ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္ပူရန္ မလိုေတာ့ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ တိုးခ်ဲ႕မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ CDMA မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားကို ပိုမိုသံုးစြဲ လာၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ဆင္းကတ္မ်ားကိုလည္း အလြယ္တကူ ေလွ်ာက္ထား ဝယ္ယူႏိုင္ၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

China Telecom အပါအဝင္ ကမၻာ့ဆက္သြယ္ေရး ဦးေဆာင္ ေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရာတြင္ CDMA ကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳၾကေသာေၾကာင့္ CDMA နည္းပညာ သည္ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လ်က္ရွိၿပီး CDMA နည္းပညာ နယ္ပယ္တစ္ခုလံုး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို ထိန္းထားေပးလ်က္ ရွိသည္။ CDMA ဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားလည္း ဆက္လက္ တိုးပြားလာေနၿပီး CDMA ဟန္းဆက္မ်ားလည္း အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာရာ CDMA နည္းပညာကို သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ၎နည္းပညာသည္ ရင့္က်က္ တည္ၿငိမ္မႈရွိျခင္း၊ တည္ေဆာက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ လြယ္ကူျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ေသာ အသံဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အခ်က္အလက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အလ်င္အျမန္ ေပးႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ေအာ္ပေရတာမ်ားကို ကူညီေပးျခင္း၊ ဖုန္း သံုးစြဲသူမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ေဝစုမ်ား ပိုမိုရရွိလာႏိုင္ ျခင္းစေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာကို ရရွိေစႏိုင္သည္။
ျမ၀တီ