ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ၁၀ဝ ေက်ာ္အနက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ လူမ်ိဳးစုမည္သည့္အခါကမွမရွိခဲ့

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/24/2013 09:21:00 PM


အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ၌ က်င္းပသည့္ (၆၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြဆထြညီလာခံ၌ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ေျပာၾကား

(၆၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ တတိယေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပရာ ျမန္မာ၊ ဆီးရီးယား၊ အီရန္ႏွင့္ ေျမာက္ကို ရီးယား ႏိုင္ငံတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ အဆိုမူၾကမ္းမ်ားကို အေရးယူဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုျဖတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္က ကန္႔ကြက္ေျပာၾကားမႈ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အဆိုမူၾကမ္းမ်ားကို အေရးယူဆံုးျဖတ္ခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢသတင္းဌာနမွ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္အစည္းအေဝးသတင္းမွတ္တမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနတိုး တက္ေကာင္းမြန္လာမႈကို ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က တခဲနက္ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါေၾကာင္း "DELEGATES HAIL HUMAN RIGHTS IMPROVEMENTS IN MYANMAR AS THIRD COMMITTEE APPROVES 8 DRAFT RESOLUTIONS, INCLUDING 4 COUNTRY- SPECIFIC TEXTS" ေခါင္းစီးျဖင့္ အေလးေပးေဖာ္ ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ အဆိုမူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တတိယေကာ္မတီ၌ အေရးယူ ဆံုးျဖတ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသူအခ်ိဳ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ စီးပြား ေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳႀကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီး အနာဂတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလားတူအဆိုမူၾကမ္းအား တတိယေကာ္မတီတြင္ တင္သြင္းမႈကို အဆံုးသတ္ၾကရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း လည္းသိရသည္။ အဆိုမူၾကမ္းကို ေကာ္မတီကမဲမခြဲဘဲ အတည္ျပဳခ်မွတ္ၿပီးေနာက္ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအၿမဲ တမ္းကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္တင္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ပါရွိသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူနည္းစုဟူသည့္ စကားအသံုးအႏႈန္းကို ယခင္ကာ လမ်ားအတိုင္း ဆန္႔က်င္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ၁၀ဝ ေက်ာ္ နက္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လူမ်ိဳးစုတစ္စု မည္သည့္အခါကမွ် မရွိခဲ့ပါေၾကာင္း။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲ ျခားဘဲ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကို အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ အျဖစ္ တင္ျပလိုပါေၾကာင္း၊ မၾကာခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အိုအိုင္စီအဖြဲ႕၏ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈအားလံုးကို ရပ္တန္႔ရန္၊ ျပည္သူလူထု အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအား အျပည့္အဝ ေလးစားလိုက္ နာေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔အတြက္ အာမခံေၾကာင္း ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ မတူညီသူအခ်င္းခ်င္း ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာ နာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့မ်ား ကို ေပးအပ္ေရးတို႔ကို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ တို႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အိုအိုင္စီအဖြဲ႕လာေရာက္ ခြင့္ျပဳျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ယခုထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစ ရန္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အသင့္ရွိသည္ကိုျမန္မာ ႏိုင္ငံက ျပသ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာလႈပ္ရွားမႈ သို႔မဟုတ္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ရယူ အသံုးျပဳမႈကဲ့သို႔ေသာ တည္ဆဲဥပေဒေအာက္တြင္ရွိသည့္ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒအရ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတည္းကို ေရြးခ်ယ္၍ ညီလာခံတြင္ တရားဝင္တင္ျပၿပီးဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈကို ကန္႔ကြက္ ပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီရင္ခံစာအဖြဲ႕(UPR) သည္သာ ႏိုင္ငံတိုင္း တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားကို မွ်တစြာေျဖရွင္းရမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေစာင့္ ၾကည့္သည့္ ယႏၱရားျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ အားေပး ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမွာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ တာဝန္ဝတၲရားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီး အဖြဲ႕ ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈစြမ္းရည္ ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစရန္ စစ္မွန္ေသာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခခံမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံသင့္သည္ဟုလည္း မိမိတို႔ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း။ ေကာ္မတီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္း ပါ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံတည္း၏ အေရးကိစၥကို တင္ျပျခင္းအား ကုလသမဂၢ၏ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈေအာက္တြင္ ဆက္လက္ထားရွိျခင္းမျပဳသင့္ပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢအထူးသံတမန္၏ တရားဝင္ေလ့လာ စံုစမ္းမႈကို အဆံုးသတ္ရန္အခ်ိန္က်ေရာက္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိကဝတ္ ျပဳထားမႈကို ႀကိဳဆိုသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
MOI Webportal Myanmar