ေလ့က်င့္ခန္း အလြန္အကၽြံလုပ္ျခင္းက က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏုိင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/27/2013 09:45:00 PM


ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္တြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အားရေက်နပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးျခင္းႏွင့္ ေသာကစိတ္မ်ားျခ...င္းစေသာ အေျခအေနမ်ား ႀကံုလာတတ္ေၾကာင္း သိရွိရ

ေလ့က်င့္ခန္း အလြန္အကၽြံလုပ္ျခင္းက က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏုိင္
လူငယ္မ်ား အလြန္အကၽြံ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ျခင္းသည္ လံုးဝေလ့က်င့္ခန္း မလုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ပင္ က်န္းမာေရးကို သက္ေရာက္ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သင့္တင့္မွ်တေသာ ပမာဏထက္ မေက်ာ္လြန္သင့္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာဆိုခဲ့သလုိ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္တြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အားရေက်နပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးျခင္းႏွင့္ ေသာကစိတ္မ်ား ျခင္းစေသာ အေျခအေနမ်ား ႀကံုလာတတ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ သုေတသီမ်ားသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ လူငယ္မ်ား၏ ေန႔စဥ္ ပံုမွန္ လူေနမႈဘဝကို အုပ္စု(၃)ခု ခြဲျခား၍ ေလ့လာခဲ့သည္။

ယင္းအုပ္စုမ်ားတြင္ ေလ့က်င့္ခန္း လံုးဝမလုပ္သူမ်ား၊ တစ္ပတ္လွ်င္ (၃)နာရီခြဲေအာက္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳသူမ်ား၊ တစ္ပတ္လွ်င္ (၁၇)နာရီခြဲအထက္ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္သူမ်ား ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္။ အပတ္စဥ္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ အခ်ိန္ကြဲျပားမႈမ်ားကို အႏုစိတ္ ဆက္လက္ေလ့လာၿပီးေနာက္ ေလ့က်င့္ခန္း မ်ားမ်ားလုပ္တိုင္း က်န္းမာေရး မေကာင္းႏုိင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက အေျဖထုတ္ ေတြ႕ရွိလာခဲ့သည္။ ၎တို႔က တစ္ပတ္လွ်င္ (၁၄)နာရီမွ် ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္းယူေသာ လူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရး ညႊန္ကိန္းသည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေနေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

တစ္ပတ္လွ်င္ (၁၇)နာရီခြဲအထက္ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားငယ္၊ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားတြင္ ေလ့က်င့္ခန္း လံုးဝမလုပ္သူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တစ္ခုခု ရွိေနတတ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္း ယူျခင္းသည္ စိတ္ပိုင္း၊ ရုပ္ပိုင္း က်န္းမာႀကံ႕ခုိင္မႈအတြက္ ေကာင္းက်ိဳး ျဖစ္တည္ေစကာ စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့က်ေစတတ္ေသာ္လည္း အလြန္အကၽြံ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ပါကမူ ဆန္႔က်င္ဘက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သလို က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာေစတတ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Planet Myanmar Network