လြယ္ကူေျပာၾကားအဂၤလိပ္စကား ( 6 )

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/13/2014 10:58:00 AM


May + Subject + V1.....
........ပါရေစ၊......::ပါေစ။
ခြင့္ေတာင္းျခင္း၊ခြင့္ျပဳျခင္းမွာသုံးပါတယ္။
May I go there.
အဲဒီကုိကြၽန္ေတာ္သြားပါရေစ။
May I learn English from you.
May I sit down here.
May I come here.
May I switch on the light.
May I come along with you.
May I sing a song.
May I know your name.
May I explain you about that.
May I ask you a question.
May I take a bath now.
May I see the once.
May I invite you to my birthday party.
May he go there.
သူအဲဒီကုိ သြားပါေစ။
May she come in.
May she tell about that.
May they play football today.
May they go out.
May he visit Bagan.
May you be lucky.
May you be happy and healthy.
May you be free from dangerous.
May Aye Aye and Su Su dance on the stage.
May he sleep early.
May he have tea.
May she come back home.
May he apologies to you.
မိမိဥာဏ္ရွိသလုိသုံးသြားပါဗ်ာ။ေနာက္ပုိင္းမွconjunction ေတြနဲ႔တြဲေျပာတာေတြတင္ေပးပါမယ္။step by step ေပါ့ေနာ္။
အဆင့္ျမင့္သူေတြအတြက္မရည္႐ြယ္ပါဘူးဗ်ာ။
အားလုံးကုိေစတနာထားလွ်က္
မင္းျမတ္အာကာ
12.4.2014

မွတ္စုမွတ္ရာအဂၤလိပ္စာပညာ