ကင္ဆာႏွင့္ အက်ိတ္ဆဲလ္မ်ားကို ေသေစႏုိင္ေသာ ဗုိင္းရပ္စ္တစ္မ်ိဳး သုေတသီမ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/28/2014 04:42:00 AMႂကြက္မ်ားတြင္ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားမွ ဆုိးက်ိဳးသံုးဆအထိ ႀကီးထြားလာႏိုင္သည့္ ရင္သားကင္ဆာဆဲလ္မ်ားႏွင့္ အက်ိတ္မ်ားကို ေသေစႏုိင္ေသာ ဗိုင္းရပ္စ္တစ္မ်ိဳးကို သုေတသီမ်ားရွာေဖြေတြ႕ရွိ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းဗုိင္းရပ္စ္က ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကို မည္သုိ႔ေသဆံုးေစေၾကာင္း နားလည္ျခင္းမွာ ရင္သားကင္ဆာကုသရန္နည္းလမ္းဆီ ဦးတည္ေနသည္ဟု ပင္ဆယ္ေဗးနီးယားျပည္နယ္ေဆးေကာလိပ္မွ သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။
AAV2 ဟုေခၚေသာ ဗုိင္းရပ္စ္မွာ လူသားမ်ားသို႔ ကူးစက္ႏုိင္ေသာ္ လည္း နာမက်န္းျဖစ္ေစသည္ဟု မသိရွိရေပ။ အက်ိတ္ႀကီးထြားမႈ ျမင့္ မားလာေစၿပီး ကုသမႈကို ခံႏုိင္ရည္ရွိေသာ အခ်က္ျပလမ္းေၾကာင္း အမ်ားအျပားေၾကာင့္ ရင္သားကင္ဆာကုသမႈမွာ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ပင္ဆယ္ေဗးနီးယားတကၠသိုလ္အဏုဇီဝ ေဗဒႏွင့္ ကိုယ္ခံအားေဗဒပါေမာကၡ ကရိတ္ေမယာက ေျပာသည္။

ကနဦးေလ့လာမႈမ်ားအတြင္း ယင္းဗိုင္းရပ္စ္ကို သုေတသီမ်ားက ရင္သားကင္ဆာအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ စမ္းသပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းဗိုင္းရပ္စ္မွာ က်န္းမာေသာဆဲလ္မ်ားကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိဘဲ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကိုသာ သဘာဝအေလ်ာက္ ေသဆံုးမႈကိုျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။

အက်ိတ္ပံုစံကြဲျပားျခင္းေၾကာင့္ ရင္သားကင္ဆာကုသမႈမ်ားမွာ လူနာတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကြဲျပားျခားနားသည္။ ဆုိးက်ိဳးသံုးဆျမင့္မားေသာ ရင္သားကင္ဆာမွာ အထူးသျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာကင္ဆာေရာဂါျဖစ္သည္။

လတ္တေလာေလ့လာမႈအတြင္း သုေတသီမ်ားက AAV2  ဗိုင္း ရပ္စ္ကို ဆုိးက်ိဳးသံုးဆျမင့္မားေသာ ရင္သားကင္ဆာေရာဂါဆဲလ္မ်ားအတြက္ စမ္းသပ္ခဲ့ၾကသည္။

ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား သဘာဝအေလ်ာက္ေသဆံုးရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္ျဖစ္ေပၚေစျခင္းျဖင့္ AAV2 ဗုိင္းရပ္စ္က ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကို ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသဆံုးေစႏိုင္ေၾကာင္း ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

အဆင့္ျမင့္ကင္ဆာႏွင့္ အဆင့္နိမ့္ကင္ဆာေရာဂါႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ရင္သားကင္ဆာဆဲလ္မ်ားစြာ ေသဆံုးမႈကို AAV2 က ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးသည္။

ကုသမႈကို တုံ႔ျပန္စဥ္အတြင္း အက်ိတ္ဆဲလ္မ်ားေသဆံုးမႈမွာ ကီမိုကုထုံုး၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို တုိင္းတာရာတြင္လည္း အသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ ယင္းရလဒ္မ်ားမွာ အေရးပါသည္ဟု ပါေမာကၡေမယာက ေျပာသည္။

ယခုေလ့လာေတြ႕ရွိမႈမ်ားကို CanCer Biology & Therapy ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

—Ref: Internet
7day daily