သမၼတမိန္႔ခြန္း၊ အမႊမ္းတင္မႈမ်ားႏွင့္ အဂတိတရား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/23/2014 09:03:00 AM


 ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားအေပၚ အမ်ားျပည္သူလူထု၏ စိတ္၀င္စားမႈသည္ ေဇာက္ထုိး နိမ့္က်လ်က္ရိွေနသည္။ သမၼတကို အေျပာေကာင္းသူတစ္ဦး၊ ပံုေျပာေကာင္းသူတစ္ဦး၊ အေျပာသက္သက္ အလုပ္မပါတတ္သူတစ္ဦးအျဖစ္ အဓိပၸာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြင့္ဆုိလ်က္ရိွသည္။ သမၼတအေနျဖင့္၊ မိန္႔ခြန္းမ်ားကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာေျပာၾကားျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တံတားထုိးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း မိန္႔ခြန္းပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေအာက္ေျချပည္သူလူထုအတြက္ ဟားစရာ၊ သေရာ္စရာမ်ား ျဖစ္မေနရန္ အထူးသတိျပဳသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလုိပါသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ က်န္းမာေရးက႑ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ အစည္းအေ၀းတြင္ အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ တုိးတက္လ်က္ရိွေသာ ႏုိင္ငံေရး ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ျမႇင့္တင္မႈဟု သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္း၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းသည္ ပကတိ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာ၊ သကာရည္ဖံုးထားေသာ မိန္႔မွာစကားမ်ားျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ေအာက္ေျချပည္သူလူထု အၾကားတြင္ ဟားတုိက္စရာ၊ ေလွာင္ေျပာင္စရာစကားမ်ား ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕ ၏ လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ကာလ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္လွ်င္ ေအာက္ေျချပည္သူအမ်ားစု၏ စား၀တ္ေနေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး က႑မ်ားတြင္ ပုိမုိဆုိး၀ါးလာေနသည္မွာ သိသာျမင္သာသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အျပင္ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ စား၀တ္ေနေရးစရိတ္ ႏွင့္ မိသားစု၀င္ေငြအၾကား ဗ်ာမ်ားကာ ေျခမကုိင္မိ၊ လက္မကုိင္မိျဖစ္ေနခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူအမ်ားစုသည္ ဆင္းရဲတြင္း နက္သထက္ နက္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲေနာက္ပုိင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ခန္းမမ်ားထဲ ေရာက္ရိွခဲ့သည္မွလြဲ၍  ႀကီးႀကီးမားမား ထူးျခားမႈမရိွဟု သံုးသပ္ႏုိင္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္သျဖင့္ အစိုးရ၊ အာဏာရပါတီႏွင့္ ေအာက္ေျချပည္သူလူထုအၾကား မည္သည့္ဘက္က ပုိအက်ိဳးရိွသြားသည္ကုိ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္သုံးသပ္သည္။ ေအာက္ေျချပည္သူလူထုသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏြံထဲတြင္ နစ္ျမဳပ္ေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ သူတို႔အတြက္ အက်ိဳးမျပဳ ခဲ့သည္မွာ သိသာျမင္သာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ အာဏာရပါတီသာ ပိုအက်ိဳးမ်ားခဲ့သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ျပဳႏုိင္သည္။

 ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳျခင္း၊ သတင္းစာ ႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားကုိ စိစစ္မႈမရိွ ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳျခင္းတုိ႔ကို ရွားရွားပါးပါး တုိးတက္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ျမင့္ျမင့္မားမားရလာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သတင္းစာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ားကုိ ဖတ္ႏိုင္ေသာဦးေရသည္ အကန္႔အသတ္ ျမင့္ျမင့္မားမားရိွသျဖင့္ ေအာက္ေျချပည္သူလူထုအၾကား ထိုးေဖာက္ႏိုင္မႈတြင္ ထိေရာက္မႈမရိွဟု ဆိုႏုိင္သည္။ သုိ႔ ေသာ္ျပည္သူလူထုအမ်ားစုႀကီးထံ အခ်ိန္တုိအတြင္း ေရာက္ႏုိင္မည့္  ေရဒီယုိ၊ အက္ဖ္အမ္ေရဒီယုိႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုိင္းတုိ႔ကုိ ခ႐ုိနီမ်ားႏွင့္ အာဏာပုိင္လက္ပါးေစ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားက လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္လည္း ထူးမ ျခားနား၊ ေသာင္မတင္ေရမက်ဟု ပင္ သံုးသပ္ႏုိင္သည္။ ေဆြးေႏြးရင္း မုိးႀကီးခ်ဳပ္ကာ မုိးျပန္လင္းဦးမည့္ကိန္းဘက္ ဦးတည္ေနသည္။ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔ကုိလည္း ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးသည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ တစ္ဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့မည္ဆုိလွ်င္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ ကတည္းက ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ စတင္ႏုိင္ၿပီး ယေန႔ဆုိလွ်င္ အေတာ္ပင္ ခရီးေပါက္ေနေလာက္ၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သမၼတႀကီးမိန္႔ၾကားေသာ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အရိွန္အဟုန္ႏွင့္ တုိးတက္ေနသည္မွာ မည္သည့္အပုိင္းက႑မ်ားကုိ ရည္ၫႊန္းေၾကာင္း စနစ္တက် ရွင္းျပႏိုင္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးအပုိင္းတြင္လည္း ခ႐ုိနီမ်ား၊ အာဏာပုိင္လက္ပါး ေစလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ၾကားခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား စသည္တုိ႔ပါ၀င္ေသာ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူတစ္စုမွလြဲ၍ ေအာက္ေျချပည္သူလူထု အမ်ားစုႀကီးမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏြံထဲတြင္ နစ္ျမဳပ္လ်က္ရိွေနသည္။ ခ႐ုိနီမ်ားႏွင့္အာဏာရွင္လက္ပါးေစ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားသည္  အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးကုိ ေခါင္းစဥ္တပ္လ်က္  ႏိုင္ငံျခားတုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္ မ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ကာကြယ္တားဆီးေနၾကသည္မွာ အထင္အရွားျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ျခင္းမဟုတ္၊ လက္တစ္ဆုပ္စာ ခ႐ုိနီတစ္စု၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရေသာ္လည္း၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ တင္းက်ပ္မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေရးဆြဲကာ  ႏိုင္ငံျခားတုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ ျပည္တြင္းခ႐ုိနီမ်ား၊ အာဏာပုိင္နီးစပ္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးကုိ ပုိမုိေဇာင္းေပးတတ္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံျခားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပုိမုိႂကြယ္၀ခ်မ္းသာလာ ၾကသည္မွာ ခ႐ုိနီမ်ားႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ားသာျဖစ္သည္။ ေအာက္ေျချပည္သူလူထု အမ်ားစုႀကီးမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ႏြံနစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ေအာက္ေျချပည္သူလူထု၏ စီးပြားေရးအေျခအေနက အႏုတ္ ျပေနၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား၊ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားကုိ မတားႏုိင္၊ မဆီးႏုိင္၊ အေရးမယူ ႏုိင္၊ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားမသိမ္းဆည္း ႏုိင္သည္ကိုလည္း ထင္ထင္ရွား ရွားသတိျပဳမိသည္။ အဂတိလုိက္စားမႈဥပေဒႏွင့္အညီ အထက္မွ ေအာက္သို႔ ပံုစံစနစ္တက်ခ်ဥ္းကပ္ အေရးယူမႈမ်ားကုိ အံုႏွင့္က်င္းႏွင့္ မေတြ႕ရိွရသည္မွာလည္း  အားမလို၊ အားမရျဖစ္ဖြယ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ေရးတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးသည္လည္း အသက္ေသြးေၾကာတစ္မွ် အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေမွာက္ တရားစီရင္ေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္စစ္ေဆး၊ အေရးယူလာႏုိင္မွသာ တုိင္းျပည္၏ စစ္မွန္ေသာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။

မမွန္ကန္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူျခင္း မရိွဘဲ အခ်င္းခ်င္းဖံုးမိၿပီး ေျပေပ်ာက္ေစျခင္းမ်ိဳးသည္ လြဲမွားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အစိုးရဌာနမ်ား၏ သမာသမတ္ရိွစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းသည္ အစိုးရတစ္ရပ္ကုိ သိကၡာရိွေစျခင္းျဖစ္ၿပီး လြဲမွားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ရပ္မ်ားသည္ အစိုးရ တစ္ဖဲြ႕လံုးအေပၚ ျပည္သူက အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့ၿပီး အၾကည္ညိဳပ်က္ေစႏုိုင္သည္ကုိ သတိျပဳေစခ်င္ပါေၾကာင္း အဂတိကင္း ရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတက မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိ&ေသာ္ သမၼတ၏မိန္႔ခြန္းပါ အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ တုိးတက္လ်က္ရိွေသာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲယားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ ျမႇင့္တင္မႈဟူသည္ အလြန္အကြၽံအမႊမ္းတင္မႈပင္ျဖစ္ သည္။ သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ အေျခအေနမွန္ကုိ ကင္းလြတ္ လ်က္ အလြန္အကြၽံအမႊမ္းတင္မႈ မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ အစုိးရ အေပၚယံုၾကည္မႈကုိ က်ဆင္းေစ သည္။ ပကတိအေျခအေနတြင္ က႑စံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၌ အရိွန္အဟုန္ရေနျခင္းသည္ ေအာက္ေျချပည္သူလူထုကို အက်ိဳးမျပဳသည္မွာ အထင္အရွား ျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ ကင္းရွင္းေရးတြင္လည္း သမၼတအေနျဖင့္ အထက္မွ ေအာက္သို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူသည့္ စနစ္ကို မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္လွ်င္ ျပည္သူလူထု ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အေရးယူစစ္ေဆးအျပစ္ေပးမႈ မျပဳႏုိင္လွ်င္ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈကုိ ရရိွႏုိင္မဟုတ္ပါ။ ေအာက္ေျချပည္သူလူထုသည္ေခတ္ဆုိး၊ စနစ္ဆိုးကို နဖူးေတြ႕၊ ဒူးေတြ႕ျဖတ္သန္းခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အေမြဆိုးမ်ား၊ အက်င့္ဆုိးမ်ာကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေရးဦးေဆာင္ႏုိင္မည့္ အားေကာင္းေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ကို ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရိွေနသည္။ ထို႔အတူျပည္သူလူထုသည္ ပကတိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ မွတ္ခ်က္မ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္မေရြး ဟားတုိက္ရယ္ေမာ၊ ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ရန္ အဆင္သင့္ရိွေနပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။     ။

By ေဒါက္တာ ရန္မ်ဳိးသိမ္း
7DAY DAILY