လုပ္ငန္းခြင္ စိတ္ဖိစီးမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား စိတ္ဖိစီးမႈအမ်ားဆံုးအလုပ္မ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/07/2013 08:49:00 AM


(၁) ေလယာဥ္မွဴး (pilot)
(၂) လူထုဆက္ဆံေရးအရာရွိ
(public relation officer)
(၃) ဓါတ္ပံုသတင္းေထာက္
(photojournalist)
(၄) သတင္းထုတ္လႊင့္သူ (newscaster)
(၅) အႀကီးတန္းအလုပ္အမႈေဆာင္
(senior corporate executive)
(၆) ေၾကာ္ျငာတာဝန္ခံ
(advertising account executive)
(၇) ဗိသုကာ (architect)
(၈) စေတာ့ရွယ္ယာပြဲစား
(stockbroker)
(၉) အေရးေပၚက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူ
(emergency medical technician
(၁၀) အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္
(real estate agent)
စိတ္ဖိစီးမႈအနည္းဆံုးအလုပ္မ်ား
(၁) ေသာတအာ႐ံုသမားေတာ္
(audiologist)
(၂) ဓါတ္စာပညာရွင္
(dietician)
(၃) ေဆာ့ဖ္ဝဲအင္ဂ်င္နီယာ
(software engineer)
(၄) ပ႐ိုဂရမ္မာ
(computer programmer)
(၅) သြားက်န္းမာေရးပညာရွင္
(dental hygenist)
(၆) ႏႈတ္ေရာဂါေဗဒပညာရွင္
(speech pathologist)
(၇) ဒႆနပညာရွင္
(philosopher)
(၈) သခ်ၤာပညာရွင္
(mathematician)
(၉) လုပ္ငန္းခြင္ကုထံုးပညာရွင္
(occupational therapist)
(၁၀) အေၾကာျပင္ဆရာ
(chiropractor)

လုပ္ငန္းခြင္စိတ္ဖိစီးမႈအေၾကာင္းရင္းမ်ား
- တာဝန္ႀကီးျခင္း၊ အလုပ္ဒဏ္ပိျခင္း
(heavy workload)
- စီမံခန္႔ခြဲမႈအားနည္းျခင္း
(management)
- လုပ္ငန္းခြင္ပတ္ဝန္းက်င္မၾကာခဏေျပာင္းျခင္း
(restructuring)
- ပုဂၢိဳလ္ေရးျပႆနာ၊ မိသားစုျပႆနာမ်ား
(personal or home problems)
- လုပ္ငန္းတာဝန္ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရွိျခင္း
(lack of clarity in job responsibilities)
- အလုပ္လံုၿခံဳမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေရွ႕ေရးပူပန္ရျခင္း
(job security and future concerns)
- ကိုယ္၊ ႏႈတ္တို႔ျဖင့္ ႏွိပ္စက္ၫႇင္းပန္းျခင္း
(abuse, both physical and verbal)
- ပတ္ဝန္းက်င္ျပႆနာမ်ား
(ေနစရာက်ဥ္း၊ ဆူညံ၊ ေလထုညစ္ညမ္း)
(lack of space, excessive noise, unclean air)
- လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမေကာင္းျခင္း(relationship with coworkers)
သီဟ
Source:RD
Health Updates Journal