အိမ္ေထာင္ျပဳေတာ့မည္ဆိုလွ်င္..."..ပါသံုးပါ."....."...ခ်ာသံုးခ်ာ.."...."..ကြာသံုးကြာ..".....

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/02/2013 01:08:00 PMကိုေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ဟု..... ေရွးဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားက ေနာင္လာေနာက္သား တပည့္ ဒကာဒကာမမ်ားအတြက္ ဆိုဆံုးမထားခဲ့ပါသည္.။..
ပါသံုးပါဆိုသည္မွာ.......
(၁) အပိုစားမည့္သူ ပါလာတာ.....
(၂) အေၾကြးေတြပါလာတာ....
(၃) ေရာဂါပါလာတာ......။ ထိုပါသံုးပါကို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္..။

ခ်ာသံုးခ်ာ...ဆိုသည္မွာ ....
(၁) ပညာႏံုခ်ာသူ....
(၂) အလုပ္အကိုင္ႏံုခ်ာသူ....
(၃) စာရိတၱႏံုခ်ာသူ .....။ ထို ခ်ာသံုးခ်ာကို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္..။

ကြာသံုးကြာ...ဆိုသည္မွာ...
(၁) ႏိုင္ငံရပ္ျခားကြာသူ....
(၂) စိတ္သေဘာထားကြာသူ...
(၃) ဘာသာကြာသူ.....။ ထိုကြာသံုုးကြာကို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္..။

SweSwe Winn