ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အီးေမးလ္၊ ဖုန္းမ်ားျဖင့္ အႀကံျပဳခ်က္ေပးပို႔ႏိုင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/08/2013 06:52:00 PM

ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အီးေမးလ္ႏွင့္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ အႀကံျပဳခ်က္ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္အကဲျဖတ္အဖြဲ႔သို႔ ျပည္သူမ်ားမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔ေနသည့္ အီးေမးလ္လိပ္စာ [email protected] com ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၃၉၉၆၆၆ သ႔ုိေပးပို႔ပါကလည္း ပုဂၢလိကက႑ေျပာင္းလဲဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီသို႔ပါ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုဂၢလိကက႑မ်ား ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးျခင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။ ယခင္က ျပည္သူမ်ားလတ္တေလာႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္အကဲျဖတ္အဖြဲ႔မွ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရထံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားသိရွိေအာင္ ျပန္လည္ေျဖရွင္း အသိေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအခါ ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးက႑အသီးသီးမွ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာ၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ က်န္ရွိသည့္ ကာလမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔ဗဟိုျပဳ၊ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္က႑ အသီးသီးအလိုက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔မွ ဆပ္ေကာ္မတီ (၂၆) ခုကို ဖြဲ႔စည္း တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္အကဲျဖတ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္၊ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးတင္ႏိုင္သိန္းက အထက္ပါအစည္းအေဝး၌ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။


ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္အကဲျဖတ္အေနျဖင့္လည္း လုပ္ငန္းမ်ားကို သီးျခားေဆာင္ရြက္သြားမည့္အျပင္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဆပ္ေကာ္မတီမ်ားမွ တာဝန္ယူေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားသည္ ပုဂၢလိကအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာအခ်ိန္ယူေတြ႔ဆံု၍ အမ်ားျပည္သူ႔ဆႏၵ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုဂၢလိကက႑မ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးတင္ႏိုင္သိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။


ထြန္းထြန္း
myanmarinternetjournal