သံတြဲၿမိဳ႕ၿဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ၿပန္ၿခင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/03/2013 01:27:00 PM

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
သတင္းထုတ္ၿပန္ေရးအဖြဲ႕
သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္ (၁၆/၂၀၁၃)
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္
၁၃၇၅ ခု ေတာ္သလင္းလၿပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္

သံတြဲၿမိဳ႕ၿဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ၿပန္ၿခင္း

၁။ ရခိုင္ၿပည္နယ္၊ သံတြဲၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔၌ ၿဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၿပည္သူခ်င္း အၿငင္းပြားမႈၿဖစ္စဥ္ကို အေၾကာင္းၿပဳ၍ ပဋိပကၡအခ်ိဳ႕ ၿဖစ္ေပၚခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါ ၿဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း ႏွစ္ဘက္လုံးမွ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ ေသဆုံးမႈအခ်ိဳ႕ ရွိသကဲ့သို႔ အိုးအိမ္အခ်ိဳ႕ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အဆိုပါ ထိခိုက္နစ္နာ ဆုံး႐ႈံးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အေနၿဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့သည့္ ၿပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ဝမ္းနည္း စိတ္မေကာင္း ၿဖစ္ရပါသည္။

၂။ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ပဋိပကၡမ်ား ၿဖစ္ပြားရၿခင္းသည္ ရခိုင္ၿပည္နယ္အတြက္သာမက ႏိုင္ငံအတြက္ပါ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးရၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။

၃။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနၿဖင့္ ၿဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ား အၿမန္ဆုံး အဆုံးသတ္ႏိုင္ေရး၊ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူႏိုင္ေရးႏွင့္ မီးေလာင္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရေသာ ေနအိမ္မ်ားကို ၿပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ေရး အတြက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၿပည္သူမ်ားအေနၿဖင့္လည္း ပဋိပကၡမ်ားထပ္မံ မၿဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ေဖာ္ၿပအပ္ ပါသည္။

သတင္းထုတ္ၿပန္ေရးအဖြဲ႕
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
[Read More : http://www.president-office.gov.mm/zg/?q=briefing-room%2Fnews%2F2013%2F10%2F03%2Fid-4581]
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Hmuu Zaw
Myanmar Daily News