ဗံုးေဖာက္ခြဲတုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/15/2013 10:03:00 AM


မိမိတုိ႔ပတ္၀န္းက်င္တြင္မသကၤာဖြယ္ရာ မ်က္ႏွာစိမ္းမ်ားေတြ႕ရွိရပါက သတိထားေစာင့္ၾကည့္ပါ။ မည္သူမဆုိမသကၤာဖြယ္ရာ လႈပ္ရွားျပဳမူေဆာင္႐ြက္လာပါက ပတ္၀န္းက်င္ကုိအခ်က္ေပးပါ။ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔အေၾကာင္း ၾကားပါ။ ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ားပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္ မိမိအကၽြမ္းမ၀င္သူမ်ားကခုိင္းေစလာပါက (အကူအညီေတာင္းလာပါက)သတိရွိပါ။ မိမိအကၽြမ္းမ၀င္ေသာ (ကုိယ္ပုိင္မဟုတ္ေသာ) ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ားေတြ႕ရွိပါက ကိုင္တြယ္စမ္းသပ္ျခင္း၊ဖြင့္လွစ္ျခင္းမျပဳရ။ ဆန္းက်ယ္ေသာ၊တန္ဖုိးရွိေသာ၊ စြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ားေတြ႕ရွိပါက ေကာက္ယူၾကည့္႐ႈကုိင္တြယ္ျခင္းမျပဳသင့္။ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အုိမ်ားကုိလည္း ႀကိဳတင္သတိေပးမွာၾကားထားပါ။ လူသူကင္းမဲ့ေသာပတ္၀န္းက်င္တြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာရပ္နားထားခဲ့ေသာ ယာဥ္ႏွင့္စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပန္လည္အသုံးမျပဳမီ ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးပါ။ လူထူထပ္ေသာေနရာ (ပြဲေတာ္၊႐ုပ္ရွင္႐ုံ၊ ဘူတာ၊ေစ်း၊စားေသာက္ဆုိင္စသည္) တြင္ ပုိင္ရွင္မဲ့ပစၥည္းမ်ားေတြ႕ရွိရပါက သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။ ပတ္၀န္းက်င္ကုိအခ်က္ေပးပါ။ ေ၀းေ၀းေနပါ။ မိမိအကၽြမ္းမ၀င္ေသာပတ္၀န္းက်င္တြင္ တစ္ဖက္ျမင္(အဆုံးအစမထင္ရွားေသာ) ႀကိဳးစ ႀကိဳးနႏွင့္တုတ္ေခ်ာင္းသံေခ်ာင္း မ်ားေတြ႕ရွိပါက ဆြဲႏႈတ္ျခင္း၊ ဖိနင္းျခင္း၊ ေဆာင့္ဆြဲျခင္းမျပဳရ။ အျခားသူမ်ားလည္း ယင္းသို႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳရန္ အခ်က္ေပးသေကၤတတစ္ခုခုျဖင့္ သတိေပးခဲ့ပါ။ မိမိမွာၾကားထားျခင္းမရွိေသာ ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ားအလုိအေလ်ာက္ ေရာက္ရွိလာပါက (ေပးပုိ႔လာပါက) လက္မခံပါႏွင့္။ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။ ေ၀းေ၀းေနပါ။ မိမိပတ္၀န္းက်င္၏အေျခအေနအရပ္ရပ္ (လူ၊ယာဥ္၊႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္း၊ တိရိစၧာန္မ်ား) ကုိအၿမဲမျပတ္ေလ့လာထားပါ။ ထူးျခားေသာ မသကၤာဖြယ္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေတြ႕ရွိပါက သက္ဆုိင္ရာသုိ႔အေၾကာင္းၾကားပါ။ ဒီအေပၚမွာျပထားတဲ့အခ်က္ေတြကေတာ့ ဗုံးေဖာက္ခြဲတုိက္ခုိက္မႈကုိကာကြယ္တားဆီးဖုိ႔ လူတုိင္းလုိက္နာရမယ့္ေယဘူယ် က်တဲ့ အခ်က္ေတြလုိ႔ဆုိပါတယ္။ အင္တာနက္မွာရွာၾကည့္တဲ့အခါ ကာကြယ္တားဆီးေရးနည္းလမ္းအေသးစိတ္ကုိ အဂၤလိပ္လုိေရးထားတဲ့စာမ်က္ႏွာေပါင္း၁၄၀ ေက်ာ္ေလာက္ေတြ႕ရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာညံ့လြန္းတဲ့က်ေနာ့္အတြက္ မဟာစိန္ေခၚမႈႀကီးျဖစ္တာမုိ႔ အေသးစိတ္ေတာ့ ခ်မေရးျပႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံနဲ႔တစ္ႏုိင္ငံ အေတြ႕အႀကဳံအမ်ဳိးမ်ဳိးအေပၚအေျခခံၿပီး ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနတာမို႔ ကုိယ့္ႏုိင္ငံအေျခအေနနဲ႔ကုိက္ညီမယ့္ လုိရင္းကုိေရာက္မယ့္ အေျခခံအခ်က္ေတြကိုပဲ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေအာက္မွာ ဆက္ၿပီးေျပာခ်င္တာက အေဆာက္အဦထဲမွာ ဗုံးေထာင္ထားပါတယ္လုိ႔ ဖုန္းနဲ႔ဆက္ၿပီးသတင္းေပးလာတယ္ဒါမွမဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ လာတယ္ဆုိရင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပုံနဲ႔တကြေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ နားလည္သေလာက္လည္း ဘာသာျပန္ေပး လုိက္ပါတယ္။ လြဲရင္လည္းေထာက္ျပေပးပါ။ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးေပးဖုိ႔လည္း ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

News of Myanmar