သႀကၤန္မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/17/2014 08:42:00 PM


ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၁၇
ေနျပည္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အားလံုးတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔ မဟာသႀကၤန္အတက္ေန႔တြင္ သႀကၤန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈမ်ားမွာ လူသတ္မႈ(၁)မႈ၊ (၁ ဦး ေသဆံုး၊ ၁ ဦးဒဏ္ရာရ)၊ မုဒိမ္းမႈ(၁)မႈ၊ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ(၉)မႈ၊ (၅၀ ဦးဒဏ္ရာရ)၊ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားမႈ(၃၁)မႈ (၄၅ ဦးဒဏ္ရာရ)၊ ကာအိေျႏၵဖ်က္ဆီးမႈ(၁)မႈ၊ အျခား အမႈ(၂)မႈ၊ ခိုးမႈ/ခါးပိုက္ ႏိႈက္မႈ(၂၆)မႈ၊ ေသမႈေသခင္း(၁)မႈ (၁ ဦးေသဆံုး)၊ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္မႈႈ(၆)မႈ၊ စုစုေပါင္း(၇၈)မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး (၂)ဦးေသဆံုး၊ (၉၆)ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါသည္။
မဟာသႀကၤန္ကာလ(၄)ရက္အတြင္း လူသတ္မႈ (၅)မႈ၊ (၅)ဦးေသဆံုး၊ (၆)ဦးဒဏ္ရာရ၊ မုဒိမ္းမႈ (၃)မႈ၊ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ (၂၅)မႈ၊ (၄ ဦးေသဆံုး၊ ၈၈ ဦးဒဏ္ရာရ)၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ (၆၄)မႈ၊ (၁၀၂ ဦး ဒဏ္ရာရ)၊ ၀တ္ၱရားေႏွာက္ယွက္မႈ (၂)မႈ၊ (၂ ဦးဒဏ္ရာရ)၊ မူးယစ္ရမ္းကားမႈ (၁၃)မႈ၊ ကာအိေျႏၵဖ်က္ဆီးမႈ (၅)မႈ၊ အျခားအမႈ (၆)မႈ၊ ခိုးမႈ/ခါးပိုက္ႏႈိက္မႈ (၅၂)မႈ၊ ေသမႈေသခင္း (၅)မႈ၊ (၆ ဦးေသဆံုး)၊ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္မႈ (၁၄)မႈ၊ စုစုေပါင္း(၁၉၄)မႈျဖစ္ပြားၿပီး (၁၅)ဦးေသဆံုး၍ (၁၉၈)ဦးဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မဟာသႀကၤန္ကာလတြင္ စုစုေပါင္းအမႈ (၁၇၇)မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး (၃၂)ဦးေသဆံုး၍ (၁၉၀)ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ရာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မဟာသႀကၤန္ကာလႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အမႈေပါင္း(၁၇)မႈ ပိုမိုျဖစ္ပြားေသာ္လည္း ေသဆံုးသူ(၁၇)ဦးေလ်ာ့နည္းၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူ (၈)ဦး ပိုမိုျဖစ္ပြားေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိပါသည္။

ရဲဇာနည္