ေယဘုယ်ဆန္ေသာ စကားလုံးမ်ားျဖင့္ စြပ္စြဲေမးျမန္းျခင္း မလုပ္ရန္ သူရဦးေရႊမန္း သတိေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/04/2014 08:40:00 PMေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၃

လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းရာတြင္ ေယဘုယ်ဆန္ေသာ စကားလုံးမ်ားျဖင့္ စြပ္စြဲေမးျမန္းျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား အေနႏွင့္ သတိျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးအတြင္း သတိေပး ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည့္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ခ်မ္းျမသာစည္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေမာင္က ဘဏ္မ်ားမွ ေငြေခ်းယူျခင္းတြင္ လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ ေခ်းေငြ စာခ်ဳပ္စာတမ္းပါ အခ်က္ ၁၆ ခ်က္ကို ထိုက္သင့္သေလာက္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ ကိစၥေမးျမန္းရာတြင္ “ဘဏ္မ်ားတြင္ ေခ်းေငြယူပါက ၾကားပြဲစားက ျဖတ္စားလွ်ပ္္စား ျပဳလုပ္ေနသည္” ဟု ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းသို႔ သတိေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ တိက်ေသခ်ာမႈ ရွိပါက အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပႏိုင္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာဌာန၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္မႈ မရွိေစရန္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သတိထားေမးျမန္း တင္ျပေစလိုေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းက ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ အမ်ားျပည္သူထံသို႔ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးရာတြင္ မူဝါဒ ၁၆ ခ်က္ႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ေျမ၊ အေဆာက္အအုံ၊ ပုံစံ၊ မွတ္ပုံတင္ ထားရွိမႈ၊ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ႏိုင္မႈ၊ မီးအာမခံ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ကိစၥမ်ားကို ခိုင္လုံတိက်စြာ စိစစ္ေနရေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ မူဝါဒ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ကာလကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးဝင္းက ျပန္လည္ ေျပာဆိုသည္။

သူရဦးေရႊမန္းသည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ တာဝန္ယူၿပီး ေနာက္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေမးခြန္း ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို ေထာက္ျပ ေျပာဆိုေသာ စကားလုံးမ်ားကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေျပာဆိုၾကရန္ မၾကာခဏ သတိေပးဖူးသည္။

The Voice Weekly