ဇာတိေျမသို႔ ျပန္စရာမလိုဘဲ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းကို မိမိေနထိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္နိုင္ေတာ့မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/04/2014 11:27:00 AM


ရပ္ေဝးသို႔ေရာက္ ရွိေနသူမ်ားအေနျဖင့္ယင္းတို႔၏နိုင္ငံ သားစိစစ္ေရးကတ္ႏွင့္အိမ္ေထာင္ စုလူ ဦးေရစာရင္း တို႔ကို မိမိဇာတိသို႔ သြားစရာမလိုဘဲ လက္ရွိေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံတင္ဦးစီးဌာနမႉး႐ုံး၌ လူ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ေလၽွာက္ထား ၍ရေၾကာင္း
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ ေထာင္စုဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ ေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ဇြန္ ၃ ရက္ က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ဒသမပုံမွန္အစည္း အေဝးစတုတၳေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)မွ ဦးခင္ေမာင္ လတ္၏ ေမးျမန္းခ်က္အေပၚဝန္ႀကီး က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တစ္ဦးခ်င္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုခ်င္း လိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေနရာေရႊ႕ ေျပာင္းသူမ်ားရွိရာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ေပ်ာက္ဆုံးသြား လၽွင္ အခက္အခဲမ်ား စြာျဖစ္ေပၚတတ္ ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၆)မွ ဦးခင္ေမာင္လတ္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယခုအခါ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးနဲ႔လည္း နီးကပ္လာၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္လည္း တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ႏွင့္ အိမ္ ေထာင္စုစာရင္းမ်ားလက္ဝယ္မရွိမႈ မ်ားေၾကာင့္ မဲထည့္ရမည့္အခြင့္အေရး မ်ား ဆုံးရႈံးရမည့္အေနအထားမ်ား ျဖစ္လာနိုင္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္လတ္ က ေျပာခဲ့သည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လဝက ဒုတိယ ဝန္ႀကီးက မဲဆႏၵျပင္ပေရာက္ အျခားမဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အျမဲတမ္းေနရပ္သို႔ သြားေရာက္ၿပီး မဲေပးလိုျခင္းမရွိပါက မိမိတို႔ေရာက္ ရွိေနေသာ မဲဆႏၵနယ္မွေရြးေကာက္ ခံေသာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ေလာင္း မ်ားကို ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရရွိ ေစရန္ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ ရာနယ္ေျမရွိ လုပ္ငန္းတာဝန္ခံ ၏ ေထာက္ခံခ်က္ ကိုလည္းေကာင္း၊

အလုပ္သမားျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္(သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းရွင္ ကိုယ္စားလွယ္၏ေထာက္ခံခ်က္ကို လည္းေကာင္း၊ သီးျခားျဖစ္ပါကကိုယ္ တိုင္ဝန္ခံခ်က္ကိုလည္းေကာင္း ေဖာ္ ျပၿပီး ေက်းရြာအုပ္စု၊

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ၏ ထပ္ဆင့္ေထာက္ ခံခ်က္ကိုမဲ စာ ရင္း၌ မိမိအမည္ကိုထည့္သြင္းေပး နိုင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီ ရက္ေပါင္း ၃ဝထက္ေနာက္ မ က်ေစ ဘဲ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္(သို႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မရွင္သို႔ ပုံစံ - ၃(က)ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားကာ မဲ ေပးနိုင္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ ျပည့္ (သို႔မဟုတ္) အသက္၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားအား အိမ္ေထာင္စု လူဦး ေရစာရင္းႏွင့္ မိမိေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူကိုယ္ တိုင္ေဆာင္ ရြက္ရေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ ၍ မိမိေမြးဖြားခဲ့ရာဇာတိ/ၿမိဳ႕နယ္ သို႔ ျပန္လည္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ ရန္မလိုအပ္ဘဲ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရ စာရင္းႏွင့္ မိမိလက္ရွိေနထိုင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္လူ ဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳး သားမွတ္ပုံတင္ဦးစီးဌာနမႉး႐ုံး၌ လူ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ေလၽွာက္ထား ၍ရေၾကာင္း လဝက ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

Democracy today Daily Newspaper