အၾကည္အသာျဖစ္မလား၊ ကလီကမာျဖစ္မလား ပီအာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/04/2014 09:10:00 PM


ပီအာ” ဆိုသည္မွာ Proportional Representation ျဖစ္သည္။ အနီစပ္ဆုံးျမန္မာမႈ ျပဳရလွ်င္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ရရွိသည့္ မဲအေရအတြက္ အရ၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ အခ်ဳိးက် ခြဲေ၀ယူရမည့္စနစ္ ျဖစ္သည္။
ပီအာစနစ္ကို ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ဂၽြန္စတုရပ္မီး(လ)က စတင္ေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စံေတာ္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ “မဲအမ်ားဆုံးရသူက အႏိုင္ရသည့္စနစ္” (First Past The Post )စနစ္မွာ၊ “ႏိုင္သူအကုန္ယူ” (winner takes all) သေဘာျဖစ္ရာ
“အမ်ားစုႏွင့္ ဗိုလ္က်သည္မ်ဳိး” (tyranny of majority) ျဖစ္ႏိုင္၍၊ ပါတီငယ္မ်ား အထူးသျဖင့္ လူမ်ဳိးစုပါတီမ်ား ေဘးေရာက္ သြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္၊ ပီအာစနစ္ကို
အဆိုျပဳလာျခင္းျဖစ္သည္။

ပီအာစနစ္ကို ပထမဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သုံးခဲ့သည္မွာ ၁၈၅၅ ခုႏွစ္က ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မူ လူမ်ဳိးမ်ားစြာျဖင့္
ျပည္ေထာင္စုပုံသ႑ာန္စုစည္းၾကေသာ ဆြစ္ဇာလန္(၁၈၉၁)၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ(၁၈၉၉)၊ ဖင္လန္(၁၉၀၆)တို႔ လိုက္ပါက်င့္သုံးလာၾကသည္။

လူမ်ဳိးစု လူနည္းစုမ်ားရွိေသာ၊ ပါတီအမ်ားႀကီးရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ပိုမိုဒီမိုကေရစီနည္းက်သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ဟု ပညာရွင္မ်ားက
အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၁၉၂၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ေပၚထြက္ လာခဲ့ေသာ ဂ်ာမန္၀ိုင္မာသမၼတႏိုင္ငံတြင္ ပီအာစနစ္ကို က်င့္သုံးခဲ့ရာမွ
ဟစ္တလာ၏ နာဇီပါတီ အာဏာရလာေသာ သမိုင္းကလည္း ရွိေနျပန္သည္။

ပီအာစနစ္၏ အားနည္းခ်က္မွာ၊ အစြန္းေရာက္ပါတီမ်ား အာဏာရလာႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိသည္ဆိုေသာ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ FPTP ႏွင့္ PR ကို ေပါင္းစပ္က်င့္သုံးသည့္စနစ္လည္း ေပၚလာသည္။ “တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအခ်ဳိးက်စနစ္” (Semi-Proportional System) ဟု ေခၚသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူမ်ဳိးစုမ်ားးစြာမွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္သည္။

လူမ်ဳိးစုႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားလည္း မနည္းမေနာရွိသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အေရးမွာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး၏ အသည္းႏွလုံးေနရာတြင္ရွိသည္။  ပီအာစနစ္
လက္ေတြ႕က်င့္သံုး ၾကေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳအရ၊ ဤစနစ္၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာ၊ ႐ႈပ္ေထြးသည္ႏွင့္အမွ်၊ လက္ေပါက္စိပ္သည္ဟု သိရသည္။

တစ္စံုတရာရင့္က်က္ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ကိစၥမရွိ။ ျမန္မာႏိုင္ငံလို၊ သက္တမ္းအရေရာ၊ အေတြ႕အၾကံဳအရပါ ႏုနယ္ေသးေသာ အေနအထားႏွင့္၊ လက္ေတြ႕ျပႆနာရွိႏုိင္
မရွိႏိုင္ စဥ္းစားဖို႔လိုပါလိမ့္မည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ဤစနစ္ကို က်င့္သံုးမည္ဆိုပါက စြမ္းေဆာင္ရည္အရေရာ၊ မ႐ိုးသားမႈမ်ားေၾကာင့္ပါ အားနည္းခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ရွိလာႏုိင္သည္။

ပီအာစနစ္က ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ၾကရမည္ျဖစ္ရာ၊ ‘ဘံုတူညီခ်က္’ (Common ground) ရွာဖို႔ ခက္ႏိုင္သည္။ ပီအာျဖစ္ေစ၊ လက္ရွိ FPTP ျဖစ္ေစ၊
ဤႏွစ္ခုေပါင္းစပ္၍ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္စနစ္ႏွင့္ သြားသြား တပ္ေပါင္းစု ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဓာတ္မေပ်ာက္မွသာ၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ဝကၤပါလမ္းမွ ေဖာက္ထြက္ႏုိင္လိမ့္မည္။

လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ မဲအမ်ားဆံုးရရွိသူ အႏိုင္ရရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေအာက္တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၌
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အႏိုင္ရရွိရန္ အလားအလာ ေကာင္းလ်က္ရွိသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ လက္ရွိေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ေအာက္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္
ႏိုင္ငံေရးစီးခ်င္းထိုးမည္ဆိုပါက မ႐ႈမလွ အေရးနိမ့္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေနသည္မွာ ျငင္းမရေသာ အမွန္တရားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳမႈစနစ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ က်င့္သံုး လာႏိုင္ပါက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၏ အႏိုင္ရရွိႏိုင္မႈကို ထိန္းညႇိလာႏိုင္မည့္အျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အလြန္
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဒီခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ ေနရာယူလာႏိုင္မႈ ကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးသည္ ဇာတ္ေကာင္မ်ားစြာႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးဦးမည္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးေျခလွမ္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္တြင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊
လႊတ္ေတာ္ျပင္ပအသံမ်ားႏွင့္အတူ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္သည္ တတိတိကုန္ဆံုးသြားဖြယ္ရွိၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး၏ အသီးအပြင့္အခ်ဳိ႕ကို ျမင္ေတြ႕လာရ
ႏိုင္ဖြယ္ရွိေနသည္။

အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳမႈစနစ္ သို႔မဟုတ္ ပီအာစနစ္သည္လည္း အသက္၀င္လာႏိုင္ေျချမင့္မားလ်က္ ရွိသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ေလးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊
လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ပီအာေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳေရး တို႔သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို
ျပင္းျပင္းထန္ထန္႐ုိက္ခတ္လာဦးမည္မွာ မလြဲဧကန္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကို ႏိုင္ငံေရး သက္လံု ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ျဖတ္သန္းႏိုင္ရန္
လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

မင္းအဂၢ
The Myanma Age