အစိုးရက ျပည္သူမ်ားထံေပးထားသည့္ ေဆး႐ုံ၊ ေက်ာင္း၊ လမ္း၊ တံတားမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးေရးဆိုင္ရာ ကတိမ်ားအနက္ ထက္၀က္ခန္႔ကိုသာ အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/04/2014 09:22:00 PM


(ဇြန္ ၂ ရက္က ၿပိဳက်ခဲ့ေသာ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပုတီးကုန္းအထက္တန္းေက်ာင္း)

အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ေပးထားသည့္ ေဆး႐ုံ၊ ေက်ာင္း၊ လမ္း၊ တံတားမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ကတိမ်ားအနက္ ထက္၀က္ခန္႔ကိုသာ အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဇြန္ ၃ ရက္တြင္က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသို႔ တင္သြင္းသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဆး႐ုံ၊ ေက်ာင္း၊ လမ္း၊ တံတားမ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ အစိုးရထံေတာင္းခံခဲ့ရာ အစိုးရမွ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ကတိျပဳသည့္လုပ္ငန္း စုစုေပါင္း ၂၂၁၇ ခုရွိခဲ့ၿပီး အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္ လုပ္ငန္းမွာ စုစုေပါင္း ၁၁၅၁ ခုသာရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ အစိုးရသစ္စတင္တာ၀န္ယူၿပီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား စတင္က်င္းပၿပီးေနာက္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းအထိ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းမ်ား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ၌ ကတိေပါင္း ၆၁၈ ခုရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တြင္ ေဆး႐ုံ၊ ေက်ာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ လမ္းတံတားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ၎ကတိေပါင္း ၆၁၈ ခုအနက္ ၄၁၅ ခုသာ အမွန္တကယ္ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးမွ ေပးပို႔လာသည္ဟု ပါရွိသည္။

လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းသည့္ အဆိုမ်ားအတြက္ အစိုးရမွေပးထားသည့္ ကတိေပါင္း ၇၇ ခုရွိၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕မွေပးပို႔သည့္ ၿပီးစီးမႈသည္ ၆၁ ခုသာရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ၾကယ္ပြင့္မျပကတိအျဖစ္ စုစုေပါင္း လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၅၂၂ ခုကို အစိုးရမွေပးခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ၿပီးစီးၿပီဟု အေၾကာင္းၾကားလာသည့္ လုပ္ငန္းအေရအတြက္မွာ ၆၇၅ ခုသာရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို ကတိေပးၿပီးေသာ္လည္း ထက္၀က္မွ်သာ ေဆာင္ရြက္ေပးသျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္စိုးက ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္သူ႔ကိုယ္စား တင္ျပေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရမွ ကတိေပးသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားထံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရကလုပ္ေပးလိမ့္မည္ဟု ျပန္လည္ကတိေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္တြင္ မရလာသျဖင့္ ျပႆ နာမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ၏ကတိမ်ားတည္ၾကရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းသိန္းေအာင္က ျပည္နယ္မ်ားရွိအစိုးရမွ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွစ္ခ်ီ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္က ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ကတိျဖစ္သည္၊ မျဖစ္သည္ကို ကြဲကြဲျပားျပား ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ အေျဖမ်ားႏွင့္ ေျဖေနသည္ကို ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑အတြက္ တုိးျမႇင့္ရရွိေငြအမ်ားစုသည္ အသစ္ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားအတြက္သာ ကုန္က်မႈမ်ားေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယိုယြင္းေဟာင္းႏြမ္းလ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား၊ အမွန္တကယ္ ျပဳျပင္ျဖည့္တင္းရန္ လိုအပ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အသံုးမျပဳဘဲ မလုိအပ္ေသာ ေက်ာင္းသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးကန္ထ႐ိုက္ႏွင့္ လာဘ္စားသူအခ်ဳိ႕အတြက္သာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။ က်န္းမာေရးက႑တြင္လည္း ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ား၌ လူထုအတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းျခင္းထက္ မျဖစ္မေနေဆာက္လုပ္ရန္ မလုိအပ္ေသးသည့္ ေတာင္ႀကီးေဆးတကၠသိုလ္သစ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အသစ္ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားအတြက္သာ အကုန္အက်ခံ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group