ပန္းညွိဳး ပန္းေသျခင္းႏွင့္ သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္း၏ ကြာျခားခ်က္ (အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွဖတ္ပါ)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/01/2013 01:29:00 PM


အမ်ဳိးသားမ်ား၏ လိင္ဆက္ဆံမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစ သည့္ေရာဂါမ်ားတြင္ ပန္းညွိဳးပန္းေသျခင္း ေရာဂါႏွင့္ သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္း ေရာဂါသည္ေတြ႔ရအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

ထိုေရာဂါမ်ားကိုလူအမ်ားစုသည္အေပၚယံမွ်သာသိၾကၿပီးအေသးစိတ္နားမလည္ၾကပါ။ပန္းညွိဳး ပန္းေသျခင္းႏွင့္သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္းတို႔သည္အဆက္အစပ္႐ွိပါသည္။သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္းသည္ပန္းညွိဳးပန္း
ေသျခင္း၏ပထမအဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ သုတ္လႊတ္ျမန္ေသာအေျခအေနဆိုးဝါးလာေသာအခါပန္းညွိဳးပန္းေသ    ျခင္းကိုျဖစ္ေစပါသည္။ ပန္းညွိဳးပန္းေသေရာဂါျဖစ္လွ်င္လည္းမၾကာခဏသုတ္လႊတ္ျမန္တတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ထိုေရာဂါႏွစ္ခုလံုးတြင္တူညီေသာအခ်က္႐ွိပါသည္။

ပန္းညွိဳးပန္းေသျခင္းႏွင့္သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္း၏ပင္ကိုသဘာဝကြာျခားခ်က္
ပန္းညွိဳးပန္းေသျခင္းဆိုသည္မွာကာမဆက္ဆံခ်ိန္တြင္ လိင္တံမေထာင္ႏိုင္ျခင္း (သို႔)ၾကာ႐ွည္စြာမ ေထာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္းကာမဆႏၵၿပီးေျမာက္ေအာင္မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းကိုေခၚပါသည္။
သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္းဆိုသည္မွာလိင္ဆက္ဆံရာတြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကလိင္စိတ္အထြတ္အထိပ္သို႔မ ေရာက္႐ွိခင္အမ်ဳိးသားမ်ားကႏွစ္မိနစ္အတြင္းသုတ္လႊတ္ခဲ့ပါကလိင္သေဘာအရမညီမွ်ေသာအဟန္႔အတား ျဖစ္ျခင္းကိုေခၚပါသည္။

ပန္းညွိဳးပန္းေသျခင္းႏွင့္သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္း၏ကုသမႈကြာျခားခ်က္
ေရာဂါလကၡဏာအရကာမစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပန္းညွိဳးပန္းေသျခင္းႏွင့္လိင္အဂၤါအဖြဲ႔အစည္းပန္းညွိဳးပန္းေသျခင္းတို႔႐ွိသည္။ကုသနည္းတြင္ကာမဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ကုသနည္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကုသနည္း ႏွင့္ ခြဲစိတ္ ကုသနည္းတို႔႐ွိသည္။

ပန္းညွိဳးပန္းေသျခင္းကိုကုသသည့္အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာလိင္တံမာေက်ာလာေစျခင္း၊ လိင္တံပံုမွန္ၾကြႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ကာမဆႏၵကိုအျပည့္အဝခံစားႏိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။
ပန္းညွိဳးပန္းေသေရာဂါကုသနည္းကိုအေသးစိတ္ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကုသနည္းသည္ ကမာၻေပၚတြင္အေတြ႔မ်ားဆံုးေသာကုသနည္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။အဓိကအားျဖင့္လင္မယားလိင္ဆက္ဆံရာ တြင္လိင္တံျပန္လည္ၾကြလာေစရန္ကုသေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္။

႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအရပန္းညွိဳးပန္းေသျခင္းႏွင့္သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္းသည္ေရာဂါအေျခအေနမတူ ျခင္းသာျဖစ္သည္။သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္းသည္ပန္းညွိဳးပန္းေသျခင္း၏ပထမအဆင့္ျဖစ္သည္။ထို႔ေနာက္ပန္းညိွဳးပန္းေသျခင္းသည္သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္းေရာဂါအလြန္ဆိုးဝါးလာေသာအခါပန္းညိွဳးပန္းေသအဆင့္ကိုေရာက္႐ွိႏိုင္သည္။ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းကိုၾကာ႐ွည္စြာမကုသပါကအမ်ဳိးသား မ်ားအတြက္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖိအားမ်ားလာႏိုင္သည္။ထိုစိတ္ဖိအားမမွ်တေသာအခ်ိန္တြင္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပန္းညွိဳးပန္းေသေရာဂါရ႐ွိႏုိင္သည္။

သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္းသည္အခ်ိန္တိုအတြင္းသုတ္ရည္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ပံုမွန္လိင္ဆက္ဆံျခင္းကိုမထိန္း ခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာေရာဂါလကၡဏာတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္းကိုဤသို႔႐ွင္း ျပထားသည္။သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္းေၾကာင့္လိင္ဆက္ဆံမႈကိုအဟန္႔အတားအလြန္ျဖစ္ေစသည္။ဆိုလိုသည္မွာလိင္ဆက္ဆံမႈမျပဳခင္(သို႔)လိင္ဆက္ဆံခ်ိန္တြင္သုတ္ရည္ကိုမထိန္းႏိုင္ဘဲတစ္မိနစ္အတြင္းသုတ္လႊတ္သြား ျခင္းကိုေခၚပါသည္။ထို႔ေနာက္စိတ္႐ႈပ္ျခင္း၊ စိတ္ပူပန္ျခင္း၊ စိတ္မအီမသာျဖစ္ျခင္းႏွင့္လိင္ဆက္ဆံမႈကိုေ႐ွာင္လႊဲခ်င္ေသာလကၡဏာမ်ားျဖစ္လာသည္။

ေရာဂါအေျခအေနအရသုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္းတြင္လည္းစိတ္ပိုင္းဆို္င္ရာႏွင့္လိင္အဂၤါအဖြဲ႔အစည္းဟူ၍ႏွစ္မ်ဳိးခြဲထားပါသည္။သို႔ေသာ္လည္းသုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္းႏွင့္ပန္းညွိဳးပန္းေသျခင္းကိုကုသသည့္ေနာက္ဆံုး ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာမတူညီပါ။

သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္းကိုကုသသည့္ေနာက္ဆံုးရည္႐ြယ္ခ်က္မွာသုတ္လႊတ္ခ်ိန္ၾကာေစျခင္း(သို႔) သုတ္လႊတ္ခ်ိန္ ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္သုတ္လႊတ္အားေကာင္းေစရန္ျဖစ္သည္။ထိုကုသမႈေအာင္ ျမင္ရန္အတြက္အမ်ဳိးသားမ်ားေန႔စဥ္ေနထိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍က်န္းမာေရးဗဟုသုတမ်ားကိုေလ့လာသင့္ပါ သည္။ အကယ္၍သုတ္လႊတ္ျမန္ေရာဂါဆိုးဝါးလာပါကအထူးကုေဆး႐ံုသို႔အျမန္ဆံုးသြားေရာက္ၿပီးေရာဂါအ
ေျခအေနအရကုသမႈခံယူသင့္သည္။

Shwe Padauk Yangon Hospital မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။