အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အား MasterCard (World Wide) မွ MasterCard Principal Membership အျဖစ္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/01/2013 07:43:00 PM


အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ATM စက္မ်ားႏွင့္ POS (Point of Sale) မ်ားတြင္ Master Card မ်ားကို လက္ခံသံုးစြဲႏိုင္ရန္အတြက္ အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အား MasterCard (World Wide) မွ MasterCard Principal Membership အျဖစ္ ၄-၉-၂၀၁၃ ရက္ေန႕ ၌ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ႔ၿပီး MasterCard Principal License ကို ရရွိခဲ႔ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕ရွိ အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ATM စက္မ်ားအားလံုးတြင္ MasterCard ကို အသံုးျပဳ၍ ေငြသားထုတ္ယူျခင္းမ်ား ကို မၾကာခင္မွာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

MasterCard ကို လက္ခံေဆာင္ရြက္လိုေသာ Air Lines, Hotels, Restaurants, Souvenir Shops, Super Market မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလံုးသည္လည္း အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ဘဏ္ခြဲမ်ားသို႕ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။

AGD Bank (အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္လီမိတက္)