သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ၾကီးဌာန အဆင့္ၿမင့္သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဦးစီးဌာန ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ဗဟန္းနယ္ေၿမ) အခ်ိန္ပိုင္းဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူၿခင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/14/2013 12:09:00 PM


၁။ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ၾကီးဌာန၊ အဆင့္ၿမင့္သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဦးစီးဌာန၊
ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ဗဟန္းနယ္ေၿမ)တြင္ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ အခိ်န္
ပိုင္း ဘြဲ႕လြန္ဒီပလုိမာသင္တန္းကိုဖြင့္လွစ္မည္ၿဖစ္သည္။

သင္တန္းအမည္ - Post Graduate Dipaloma in Web Engineering
သင္တန္းေၾကး -၃သိန္းက်ပ္
သင္တန္းကာလ - ၄၂ပတ္
ဖြင့္လွစ္မည့္ရက္ -၂၁-၁၂-၂၀၁၃
လက္ခံသင္ၾကားမည့္ဦးေရ- ၃၀ ဦး

၂။သင္တန္းခ်ိန္မ်ားမွာ စေနေန႕ ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႕မ်ားတြင္ နံနက္ ၉:၀၀ နာရီ
မွ ညေန ၄:၀၀ နာရီအထိသင္ၾကားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ တနလၤာေန႕မွ ေသာၾကာ
ေန႕အထိ ညေန ၄:၀၀ နာရီမွ ညေန ၆:၀၀ နာရီအထိ လက္ေတြ႕ခ်ိန္မ်ား
သတ္မွတ္ေပးၿပီး သင္ၾကားပို႕ခ်သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။

၃။သင္တန္းသားမ်ား၏ ဝင္ခြင့္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္-
(က) Post Graduate Diploma in Web Engineering သင္တန္းကို ကြန္ပ်ဴ
တာဘာသာရပ္ႏွင့္ ၄င္းႏွင့္ ဆက္စပ္ဘာသာရပ္ၿဖင့္ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ားေလွ်ာက္
ထားႏိုင္သည္။
(ခ)လုပ္ငန္းခြင္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနၿဖင့္ မိမိတို႕လုပ္ငန္း/ဌာန အၾကီးအကဲ
၏ ေထာက္ခံခ်က္ၿဖင့္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ၿပဳမည္။
(ဂ)ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံသားၿဖစ္ရမည္။

၄။သင္တန္းဝင္ခြင့္စာေမးပြဲကုိ ေအာက္ပါအတိုင္းက်င္းပမည္ၿဖစ္ပါသည္။
(က)အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာမ်ားအား Online ၿဖင့္ေၿဖဆိုရ
မည္ၿဖစ္ပါသည္။
ေန႕ရက္ -၂၃-၁၁-၂၀၁၃(စေနေန႕)
အခ်ိန္ -နံနက္ ၉:၃၀နာရီမွစတင္၍
ေနရာ -ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ဗဟန္းနယ္ေၿမ)

(ခ)ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေအာင္ၿမင္သူမ်ားသာ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ရရွိမည္ၿဖစ္
ပါသည္။

၅။သင္တန္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို သတ္မွတ္ပံုစံၿဖင့္ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ
တကၠသိုလ္(ဗဟန္းနယ္ေၿမ)တြင္ ၁၁-၁၁-၂၀၁၃ (တနလၤာေန႕) ေနာက္ဆံုး
ထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

၆။အၿခားသိရွိလုိသည္မ်ားရွိပါက ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ဗဟန္းနယ္
ေၿမ) ဖုန္း ၀၁-၅၃၇၃၉၃ သို႕ ဆက္သြယ္ေမးၿမန္းႏိုင္ပါသည္။

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ၾကီးဌာန