အံၾသကုန္ႏိုင္ဖြယ္ - ဟာသ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/11/2014 12:01:00 PMရဲေဘာ္တစ္ေယာက္သည္ ေနမေကာင္းသျဖင့္ ေဆးရံုလာျပသည္။ တံခါး ၂ ခုေတြ႔ရသည္။
တစ္ခုက သာမန္၊ ေနာက္တံခါးတစ္ခုက အရာရွိမ်ားသာဟုေရးထားသျဖင့္
သာမန္တံခါးကို တြန္းဖြင့္၀င္လိုက္သည္။

အထဲတြင္ တံခါး ၂ ခုထပ္ေတြ႔လိုက္ရျပန္သည္။

တစ္ခုက သာမန္ထိခိုက္ဖ်ားနာ၊ ေနာက္တံခါးတစ္ခုက
ခြဲစိတ္ေရာဂါမ်ားသာဟုေရးထားသည္။

သူက ရိုးရိုးဖ်ားနာသူျဖစ္၍သက္ဆိုင္ရာတံခါးကို တြန္း၀င္လိုက္ျပန္သည္။

အထဲတြင္ ပါတီ၀င္မ်ားသာႏွင့္ပါတီ၀င္ မဟုတ္သူမ်ားဟုေရးထားသည္ကို ေတြ႔လိုက္ရျပန္သည္။

သူကပါတီႏိုင္ငံေရး ကင္းကင္းေနသူျဖစ္၍ ပါတီ၀င္ မဟုတ္သူမ်ား
ေရးထားသည့္တံခါးကို တြန္း၀င္လိုက္ရာ မူးေမ့မတတ္ျဖစ္သြားသည္။

ထိုရဲေဘာ္ျမင္လိုက္ရသည္မွာ အမ်ားသူငါ သြားလာေနသည့္
လမ္းမႀကီးပင္ျဖစ္သတည္း။

ရဲစတိုင္း

The Myanma Age