မင္းဘ၀အတြက္ဖူးစာရွင္ရွာၾကည္.ရေအာင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/11/2014 12:07:00 PM


ပထမအဆင္.
''က''ကေန ''အ'' အထိသည္ ၁မွ၃၃အထိၿဖစ္ သည္။
မင္းနာမည္ကိုေပါင္းပါ။
(က-၁) (ခ-၂) (ဂ-၃) (ဃ-၄) (င-၅)
(စ-၆) (ဆ-၇) (ဇ-ဂ) (စ်-၉) (ည-၁၀)
(ဋ-၁၁) (ဌ-၁၂ ) (ဍ-၁၃) (ဎ-၁၄) (ဏ-၁၅)
(တ-၁၆) (ထ-၁၇) (ဒ-၁၈) (ဓ-၁၉) (န-၂၀)
(ပ-၂၁) (ဖ-၂၂) (ဗ-၂၃) (ဘ-၂၄) (မ-၂၅)
(ယ-၂၆) (ရ-၂ရ) (လ-၂၈) (၀-၂၉) (သ-၃၀)
(ဟ-၃၁)
(ဠ-၃၂) (အ-၃၃)
eg. လွလွ=28+28(လ=၂၈)=56

ဒုတိယအဆင္.
ေပါင္းလဒ္ကို၉ဂဏန္းနွင္.စားပါ။
eg. 56/9=2
ရလာေသာအၾကြင္းကို ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ

အၾကြင္း-
သုည=မင္းအရမ္းေလးစားသူ။
တစ္=မင္းနဲ.အသက္ကြာသူ။
ႏွစ္=မင္းအရမ္းခ်စ္ရသူ။
သုံး=မင္းအတြက္အေ၇းပါသူ။
ေလး=မင္းကိုအျမဲတမ္းအေလ်ွာ.ေပးေနတတ္သူ။
ငါး=မင္းရဲ.အေ၀းတစ္ေနရာကသူ။
ေၿခာက္=မင္းရဲ.ပထမဆုံးသူငယ္ခ်င္းၿဖစ္ခဲ.သူ။
ခုႏွစ္=မင္းမထင္ထားတဲ.သူ။
ရွစ္=မင္းရဲ.အိပ္မက္တိုင္းမွာရွိေနသူ။

ကဲ.. တြက္ၾကည့္ျပီး..ခ်စ္တဲ့သူနဲ႕ေပါင္းဖတ္ႏိုင္ၾကပါေစ။

(ျမန္မာ့ရိုးရာေဗဒင္ပညာရပ္)