ေန႔စဥ္သံုး အီဒီယမ္မ်ား အပိုင္း - (၂၈)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/01/2013 07:43:00 AM


to let up : ေလ်ာ့နည္းလာသည္၊ အပန္းေျဖသည္၊ လြယ္
ကူသည္။
- If the rain doesn’t let up soon, we won’t be
able to have our picnic.
မိုး မစဲရင္ေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ႏိုင္ေတာ့မွာ
မဟုတ္ဘူး။
- When Jane is working, she never lets up for a
moment.
ဂ်ိန္းက အလုပ္လုပ္ေနရင္ ခဏေလးေတာင္မွ မနားဘူး။
to lay off : ေရွာင္ၾကည္သည္၊ ေလ်ာ့ခ်သည္၊
- If you’re trying to lose weight, you should lay
off sweet things.
မင္း ဝိတ္ခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားေနရင္ အခ်ိဳေတြကို ေရွာင္သင့္တယ္။
- If business continues to be slow, we will have
to lay off some workers.
စီးပြာေရးက ဆက္ၿပီးတာ အရွိန္ေလ်ာ့ေနမယ္ဆိုရင္ အလုပ္
သမားတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေလ်ာ့ခ်ရမယ္။
to bring out : မိတ္ဆက္သည္၊ ယူလာသည္။
- Most automobile companies bring out new
models each year.
ေမာ္ေတာ္ကား ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ ႏွစ္စဥ္ ေမာ္ဒယ္ အသ
စ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ၾကသည္။
- My mother brought some snacks out for my
friends and me.
အေမက ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္ သေရစာမုန္
႔ေတြ ယူလာတယ္။
to bring back : ျပန္ေပးသည္။ ျပန္အပ္သည္။ (to take
back ကိုလည္း သံုးႏိုင္သည္။)
- You can borrow my car if you promise to bring
it back by six o’clock.
မင္း ၆-နာရီမွာ ကားကိုျပန္ေပးဖို႔ ကတိေပးရင္ ငါ့ကားကို ငွ
ားသြားလို႔ရတယ္။
- I have to take this book back to the library
today.
ကၽြန္ေတာ္ ဒီစာအုပ္ကို ဒီေန႔ပဲ စာၾကည့္တိုက္ကို ျပန္အပ္ရ
မယ္။
to wait up for : မအိပ္ဘဲ ေစာင့္သည္။ to wait until
late at night without going to bed
- Don’t wait up for me. I may be back after
midnight.
ငါ့ကို (မအိပ္ဘဲ) ေစာင့္မေနနဲ႔၊ သန္းေခါင္ေလာက္မွ ျပန္လ
ာျဖစ္မယ္။
to leave ( someone or something) alone: (တစ္စံုတစ္
ေယာက္၊ တစ္စံုတစ္ခုကို) သူ႔ဟာသူေနေစသည္။ သူဟာသူ
ထားသည္။ (to let alone ဟုလည္း သံုးႏုိင္သည္။)
- Leave the baby alone for a while and she may
go to sleep.
ကေလးအိပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူဟာသူေနပါေစ။
- After the cat had scratched Peter twice, he let
it alone.
ပီတာကို ေၾကာင္က ၂-ခါ ကုတ္ၿပီေတာ့၊ ပီတာက ေၾကာင္
ကို သူဟာသူေနေစတယ္။
to break off : အဆံုးသတ္သည္။ to terminate, to
discontinue (S)
- After war began, the two countries broke off
diplomatic relations.
စစ္ပြဲစတင္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား သံတမ
န္ဆက္ဆံေရး အဆံုးသတ္သြားတယ္။
- Mary and Bob were once engaged, but they
have already broken it off.
ေမရီ နဲ႔ ေဘာ့(ဘ္)က တစ္ခါတုန္းက ေစ့စပ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ သူ
တို႔ ႏွစ္ေယာက္ ျပတ္စဲသြားၾကၿပီ။
ေအာင္ကိုဦး (UMK)
Be the Best !

မွတ္စုမွတ္ရာအဂၤလိပ္စာပညာ