ရန္ကုန္ ျမန္မာ့အသံဝင္း၌ အထပ္ျမင့္ တာဝါႏွစ္ခုေဆာက္ရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/01/2013 11:55:00 AM


ျပည္လမ္းရိွ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ ျမင္သံၾကား(ရန္ကုန္)ဝင္းအတြင္း အ ေဆာက္အအံု ႏွစ္လံုးႏွင့္ အထပ္ျမင့္ တာဝါႏွစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ျပည္ တြင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားသာမက ႏုိင္ငံတကာမွ ေဆာက္ လုပ္ေရးကုမၸဏီ မ်ားကိုပါ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ႏုိင္ငံပိုင္ ႐ုပ္သံလိုင္းျဖစ္သည့္ ျမန္ မာ့ အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ကုိ အသြင္ သဏၭာန္ေရာ၊ အႏွစ္သာရပါ ယခင္ႏွင့္ မတူဘဲ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္အတန္း မီေစရန္ အဆင့္ျမႇင့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအျပင္ ေနာက္ပိုင္း လိုင္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ထုတ္လႊင့္ ရန္ရိွသည့္အတြက္ တာဝါမ်ားမွာလည္း မရိွမျဖစ္ လုိ အပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဆာ က္ လုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္ သံၾကားမွၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္ ေအာင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္ သံၾကားဝင္းသည္ ဧရိယာအက်ယ္ စုစု ေပါင္း ၁၄ ဒသမ ၂၇ ဧကရိွၿပီး လက္ရိွ တြင္ ၈ ဧကကုိ အေဆာက္ အအံု မ်ား ေဆာက္ လုပ္သံုးစဲြ ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ က်န္ရိွေသာ ေျမဧက ၆ ဒသမ ၂၇ အနက္ မူလအေဆာက္အအံုမ်ား ထိ ခုိက္မႈ မရိွႏုိင္ေသာ ေျမ ၄ ဧကေပၚတြင္ အေဆာက္အအံုႏွစ္လံုးႏွင့္ တာဝါႏွစ္ခု ကို ေဆာက္လုပ္ မည္ျဖစ္သည္။လုပ္ငန္းပမာဏ ႀကီးမားသျဖင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အား လံုးကိုဖိတ္ေခၚထားသည္ျဖစ္ရာ တင္ဒါစည္းကမ္း အပါအဝင္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု လံုးကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္း မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္ အတုိင္ပင္ခံအဖဲြ႕ အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ Princewaterhouse Coorpers (PwC) အႀကံေပးကုမၸဏီကုိ ငွားရမ္း၍ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အထက္ပါ အႀကံေပးကုမၸဏီသည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၅၉ ႏုိင္ငံရိွ ၿမိဳ႕ႀကီးေပါင္း ၇၇၆ ၿမိဳ႕တြင္ ႐ုံးခဲြမ်ား ဖြင့္ထားၿပီး ဝန္ထမ္းေပါင္း ၁၈ဝဝဝဝ ေက်ာ္ျဖင့္ လုပ္ ငန္း လည္ပတ္လ်က္ ရိွေသာ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ တင္ဒါေခၚယူျခင္း၊ တင္ဒါ စည္း ကမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း အပါအဝင္ ေနာက္ဆံုး တင္ဒါေအာင္ေသာ ကုမၸဏီ ျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဥပေဒႏွင့္ ညီေသာလုိအပ္ သည့္ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိရန္အတြက္ ၆ လခန္႔ ၾကာ ျမင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမတ္စုၿငိမ္း
Popular Myanmar News Journal