ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအၿငိမ္းစားမ်ားသို႔ အသိေပးေၾကညာခ်က္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/04/2013 05:50:00 PM


၁။ လက္ရွိပင္စင္ခံစားေန ေသာ အၿငိမ္းစားမ်ားအား လက္ရွိ ပင္စင္လစာအျပင္ ဝန္ထမ္းမ်ား အား လစာတုိးျမႇင့္ခြင့္ျပဳသည့္ က်ပ္ ၂ဝဝဝဝ အေပၚ ပင္စင္နည္း ဥပေဒႏွင့္အညီတြက္ခ်က္၍ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ လစာမွစ၍ တုိးျမႇင့္ ခံစားခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။

၂။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္အထိ ၿမိဳ႕ျပကာကြယ္ေရး ပင္စင္စားဦးေရ ၅၇၁၆၄၆ ဦး၊ စာရင္းရွိအင္အား၏ ၁ဝဝ ရာခုိင္ ႏႈန္းအတြက္ ပင္စင္လစာသစ္ထုတ္ ယူခြင့္ကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ မ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကား ေဆာင္ ရြက္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့စီးပြား ေရးဘဏ္မ်ား၌ ပင္စင္လစာထုတ္ ယူရန္ က်န္ရွိဦးေရမွာ ၁ဝ၉၆၄၁ ဦး ျဖစ္ပါသည္။

၃။ တုိးျမႇင့္ပင္စင္လစာသစ္ အား ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မ်ား တြင္ ပိတ္ရက္မွအပ ေန႔စဥ္ထုတ္ ေပးလ်က္ရွိပါသျဖင့္ ဆက္သြယ္ ထုတ္ယူၾကပါရန္ အသိေပးႏႈိးေဆာ္ အပ္ပါသည္။

၄။ ပင္စင္လစာႏွင့္ပတ္သက္ ၍ အခက္အခဲရွိပါက ကာကြယ္ ေရးပင္စင္စားမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ ရာကာကြယ္ေရးေငြစာရင္း႐ံုးခြဲမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ပါရန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပပင္စင္စားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ႏွင့္နီးစပ္ရာ ပင္စင္ဦးစီးဌာန႐ံုး ခ်ဳပ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး႐ုံးႏွင့္ ျပည္ နယ္႐ံုးမ်ားရွိ ေအာက္ပါဖုန္း/ၤေထ နံပါတ္မ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္သတင္း ေပးပို႔ၾကပါရန္ႏွင့္ ပင္စင္ခံစားခြင့္ ရရွိေရး အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး တင္ျပအပ္ပါသည္။

ပင္စင္ဦးစီးဌာန
The Union Daily