ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေပၚလစီမ်ား ျပန္ေျပာင္းရမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/05/2014 04:56:00 PM


ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၏ ကနဦးေပၚလစီမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးသည့္ေနာက္ ေပၚလစီမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာင္းလဲရမည္ဟု အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ဦးေသာင္းတင္က ေျပာသည္။

“အရင္က ေပၚလစီက တယ္လီဖုန္းေတြရေအာင္ လုပ္ေပးမယ္။ ေစ်းသက္သာေအာင္ လုပ္ေပးမယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ ဒီအပိုင္းကၿပီးသြားပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေပၚလစီကို ျပန္ေျပာင္းရပါမယ္။ Private Sector က မလုပ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳးကို စဥ္းစားရပါေတာ့မယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္အေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္ကဲ့သို႔ေသာ ICT Park မ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေပၚလစီသတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ဦးစားေပးအဆင့္အေနျဖင့္ ေပၚလစီအသစ္၌ ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးလွ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနသည္ Private Sector လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ Nactional Broadband လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔အေနျဖင့္လည္း အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ိဳးကို စတင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ eGovernment လုပ္ငန္းမ်ိဳးအျပင္ Mobile Money ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ Environment အသစ္မ်ားကို ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မည့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပေအာ္ပေရတာမ်ားကို ခန္႔အပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ Private Sector လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္မည္ဟုေသာ အထက္ပါဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေအာ္ပေရတာမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားကို သြားေရာက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အစီအစဥ္မ်ားထားရွိသည္ဟု သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ပမွ Private Sector မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း Private Sector မ်ားအၾကား လ်င္ျမန္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ၾကားခံဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။


ျမင့္ေက်ာ္လိႈင္
Internet Journal