ညစ္ညမ္းဓာတ္ပံု၊ စာေပမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးယူရန္ အဓိကတာ၀န္ရွိသူမွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သာ ျဖစ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/22/2014 10:09:00 AM


ညစ္ညမ္းဓာတ္ပံု၊ စာေပမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးယူရန္ အဓိကတာ၀န္ရွိ
သူမွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔သာျဖစ္ေၾကာင္း တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိအမ်ားျပည္သူ ၾကည့္႐ႈေနသည့္ အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မ်ားေပၚတြင္ ေမာ္ဒယ္ဇြန္သဥၨာ၊ ေမျမတ္မြန္ ႏွင့္ဇာဇာထက္တို႔၏ ညစ္ညမ္းဓာတ္ပံုမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အလားတူ စာေရးဆရာ ေအာင္ရင္ၿငိမ္းေရးသားသည့္ “႐ိုမန္း ေဘာစ္ေတြရဲ႕ကမၻာ”စာအုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ညစ္ညမ္းသည့္ စာအေရးအသားမ်ားပါ၀င္ေနသည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။

ယင္းစာအုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘြတ္မ်ားေပၚတြင္ ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ေမာ္ဒယ္ညစ္ညမ္းဓာတ္ပံုမ်ား ႏွင့္ “႐ိုမန္းေဘာစ္ေတြရဲ႕ကမၻာ” စာအုပ္ကိုလည္း မီဒီယာအခ်ဳိ႕မွ ေဝဖန္ေရးသားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ညစ္ညမ္းဓာတ္ပံု၊ စာေပမ်ားကို အေရးယူရန္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမ်ားက အဓိကလုပ္ေဆာင္ရမည္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကသာ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ အေရးယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ရာဇသတ္ႀကီးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ညစ္ညမ္းစာေပ၊ ညစ္ညမ္းဓာတ္ပံုမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးယူေထာင္ခ်ႏိုင္ရန္ ရာဇသတ္ၾကီး၏ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၂၉၂ ႏွင့္၂၉၃ တို႔တြင္ ျပဌာန္းထားသည္။

ယင္းပုဒ္မမ်ားသည္ ဝရမ္းမပါဘဲ ဖမ္းဆီးခြင့္ရွိသည့္ ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုး ဥပေဒ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဇယား၌ ျပဌာန္းထားသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ အေရးယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝရမ္းမပါဘဲ ဖမ္းဆီးခြင့္ရွိသည့္ ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ျပစ္မႈမ်ားသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က သတင္းရလွ်င္ရခ်င္း လိုက္လံစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ ျပစ္မႈပုဒ္မမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္သူတစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ၊ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကျဖစ္ေစ တရား႐ံုးသို႔ သြားေရာက္ကာ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုေၾကာင္း သိရသည္။

ညစ္ညမ္းဓာတ္ပံုမ်ားျဖစ္ပါက ဓာတ္ပံုအ႐ိုက္ခံသည့္သူသာမက ဓာတ္ပံု႐ိုက္သည့္ ဓာတ္ပံုဆရာအပါအဝင္ ယင္းဓာတ္ပံုကို ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားပါ အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္ ပုဒ္မမ်ားအတိုင္း အေရးယူခံရႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ ညစ္ညမ္းစာေပမ်ားဆိုပါကလည္း ေရးသူသာမက ထုတ္ေဝသူျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားပါ အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္ ပုဒ္မမ်ားအတိုင္း အေရးယူခံရႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

မည္သူမဆို ညစ္ညမ္းေသာစာအုပ္၊ စာအုပ္ငယ္၊ စာရြက္စာတမ္း၊ ေရးဆြဲေသာပံု၊ ပန္းခ်ီကား၊ ပံုသဏၭာန္႐ုပ္ပံုတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို သို႔တည္းမဟုတ္ ညစ္ညမ္းေသာအရာဝတၳဳကို ေရာင္းျခင္း၊ ထုတ္ငွားျခင္း၊ ေဝငွျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူတို႔ ျမင္သာေအာင္ျပျခင္း၊ တစ္ခုခုကိုျပဳလွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ နည္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျဖန႔္ခ်ိျခင္းျပဳလွ်င္သို႔တည္း မဟုတ္ေရာင္းျခင္း၊ ထုတ္ငွားျခင္း၊ ေဝငွျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူတို႔ျမင္သာေအာင္ျပျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းကိစၥတစ္ခုခုအလို႔ငွာ ျပဳ လွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ ထုတ္လုပ္လွ်င္ သို႔ တည္းမဟုတ္ လက္ရွိထားလွ်င္ ဤပုဒ္မအရ ျပစ္မႈေျမာက္ေသာ ျပဳလုပ္မႈတစ္ခုခုကိုျပဳရန္ ကမ္းလွမ္းလွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ အားထုတ္လွ်င္ ထိုသူကို သံုးလအထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၂၉၂ အရ သိရသည္။

ထို႔အတူ မည္သူမဆို တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေသာ အထက္ပုဒ္မတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ညစ္ညမ္းေသာအရာဝတၳဳတစ္ခုခုကို အသက္ ၂ဝ မျပည့္ေသးေသာသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သို႔ ေရာင္းျခင္း၊ ထုတ္ငွားျခင္း၊ ေဝငွျခင္း၊ ျပျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းတစ္ခုခုျပဳလွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုသုိ႔ျပဳရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ အားထုတ္ျခင္း တစ္ခုခုျပဳလွ်င္ ထိုသူကို ေျခာက္လအထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၉၃ အရ သိရသည္။

အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မ်ားေပၚရွိ အခ်ဳိ႕ညစ္ညမ္းဓာတ္ပံုမ်ားသည္ ဓာတ္ပံုေပၚမွ ကာယကံရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ဓာတ္ပံုတင္ျခင္း ျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ားရွိသကဲ့သို႔အခ်ဳိ႔ေသာ ညစ္ညမ္းဓာတ္ပံုႏွင့္ညစ္ညမ္းဗီြဒီယိုမ်ားမွာမူ ကာယကံရွင္မ်ားမသိဘဲ ခိုးယူ႐ိုက္ကူးေဖာ္ျပျခင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး ထိခိုက္နစ္နာေစရန္၊ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစရန္ ကာယကံရွင္မ်ားမသိဘဲ ခိုးယူ႐ိုက္ကူးကာ အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မ်ားေပၚ၌ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ားသည္ အီလက္ထရြန္နစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးဥပေဒအရ အေရးယူခံရႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

မည္သူမဆို အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကို ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ျဖစ္ေစ၊ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစရန္ျဖစ္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ကို အီလက္ထရြန္နစ္နည္းပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္းျပဳလုပ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္ကို ျဖန္႔ခ်ိျခင္း စသည့္ျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူအား ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အီလက္ထရြန္နစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၃၄(ဃ)တြင္ ျပဌာန္းထားခ်က္အရ သိရသည္။

Eleven Media Group