စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ လုပ္ငန္း၊ ေျမကြက္မ်ား ငွားရမ္းရာတြင္ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးၾကား ငွားရမ္းခ သတ္မွတ္မႈ ငါးဆနီးပါးအထိ ကြာဟၿပီး ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ား ဆံုး႐ံႈးနစ္နာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/23/2013 06:55:00 PM


ယခုအစိုးရ လက္ထက္၌ပင္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ေအာက္ရွိ အမ်ားျပည္သူပိုင္ ေျမကြက္၊ လုပ္ငန္း၊ စက္႐ံုမ်ားအား ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ငွားရမ္းရာတြင္ ယခင္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးႏွင့္ ယခု ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးလက္ထက္ ငွားရမ္းခ သတ္မွတ္ရာ၌ ယခင္ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး လက္ထက္က စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ မရွိဘဲ ငွားရမ္းခဲ့၍ ငွားခ အခ်ဳိ႕မွာ ရသင့္သည္ထက္ ငါးဆနီးပါး ေလွ်ာ့နည္း ရရွိသည့္အတြက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ မ်ားစြာနစ္နာ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။
စက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ယခင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း လက္ထက္က ျပည္သူပိုင္ စက္႐ံု၊ ေျမကြက္အခ်ဳိ႕ကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ တင္ဒါမေခၚဘဲ ငွားရမ္းခဲ့သည့္ ငွားရမ္းခမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းေနာက္ပိုင္း ၀န္ႀကီးမ်ား လက္ထက္တြင္ တင္ဒါေခၚယူၿပီးမွ ငွားရမ္းခဲ့သည့္ ငွားရမ္းခမ်ား ကြာဟကာ နစ္နာခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိ ရသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း လက္ထက္က စစ္ေတာင္းစကၠဴ စက္႐ံုအား ေရႊသံလြင္ ဟိုင္းေ၀းကုမၸဏီသို႔ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းရာတြင္ ငွားရမ္းခအျဖစ္ တစ္ႏွစ္က်ပ္ ၂၁၆ သန္းသာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းေနာက္ပုိင္း တာ၀န္ယူသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ား လက္ထက္တြင္ ေရနီစကၠဴစက္႐ံုအား တင္ဒါေခၚယူၿပီး ငွားရမ္းရာတြင္ တစ္ႏွစ္က်ပ္သန္း ၉၅၀ အထိ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ငွားရမ္းခ ႏွစ္ခုကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ယခင္၀န္ႀကီးႏွင့္ ယခု၀န္ႀကီးမ်ား လက္ထက္ ငွားရမ္းခႏႈန္းထား မ်ားစြာကြာဟ၍ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ မ်ားစြာနစ္နာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
စစ္ေတာင္းႏွင့္ ေရနီစကၠဴစက္႐ံု ႏွစ္႐ံု မတူညီေသာ္လည္း စစ္ေတာင္းစကၠဴ စက္႐ံုႏွင့္ စက္႐ံုပိုင္ ေျမမ်ားကို ေရနီစကၠဴ စက္႐ံုကဲ့သို႔ တင္ဒါေခၚယူကာ ငွားရမ္းခဲ့ပါက ၂၁၆ သန္းထက္ မ်ားစြာပိုရမည္မွာ မလြဲမေသြ ျဖစ္သည္ဟုလည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။
၎အျပင္ ေရႊသံလြင္မွ တစ္ႏွစ္ က်ပ္ ၂၁၆ သန္းျဖင့္ ငွားရမ္းစဥ္က ခုနစ္လစာ ငွားရမ္းခကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း လက္ထက္က ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးခဲ့သည့္အတြက္ နစ္နာခဲ့ရေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ား လက္ထက္တြင္ အလံုးစံု ကင္းလြတ္ခြင့္ မျပဳခဲ့ေၾကာင္း (စံုစမ္းသိရသည့္ အခ်က္အရသာ)၊ ထို႔အတြက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ နစ္နာေစမည့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးသည့္ အပိုင္းတြင္လည္း ၀န္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးၾကား ကြာျခားေၾကာင္း သိရသည္။
၂၃၇ ဧကေက်ာ္ က်ယ္၀န္းသည့္ တညင္းကုန္း အုတ္စက္႐ံုကိုလည္း Mother Industrial (Mother Trading ႏွင့္ ကုမၸဏီ တူညီသည္ဟု သိရ) ကုမၸဏီသို႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္သန္း ၂၂၀ ၀န္းက်င္တည္းျဖင့္ စာခ်ဳပ္ငွားရမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ တစ္ဧကလွ်င္ တစ္လငွားရမ္းခႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၇၄၀၀၀ သာ ရခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းေနာက္ပိုင္း တာ၀န္ယူခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ား လက္ထက္၌ Mother Industrial ကုမၸဏီႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ စာခ်ဳပ္ရန္ စီစဥ္ရာတြင္ ၂၃၇ ဧကထဲမွ ဧက ၉၀ ေက်ာ္တည္းကိုပင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ သန္း ၃၂၀ ၀န္းက်င္အထိ ေစ်းသတ္မွတ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း (ျပန္ျပင္ခ်ဳပ္ဆိုမႈကို ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳ)၊ ထို႔အတြက္ စာခ်ဳပ္ျပင္ခ်ဳပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည့္ ေစ်းအရ ယခင္၀န္ႀကီး လက္ထက္ကထက္ ေလးဆေက်ာ္အထိ ပိုမိုျမင့္တက္ ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
တညင္းကုန္း အုတ္စက္႐ံုႏွင့္ ဆက္စပ္ေျမေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ရွိေသာ တစ္ခန္းလွ်င္ ၃၆ x ၁၂ ေပ က်ယ္၀န္းသည့္ ဆိုင္ခန္းအခန္း ၂၀ ကုိလည္း တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္ ၃၃၀၀၀၀ ေက်ာ္တည္းျဖင့္ စာခ်ဳပ္ကာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း လက္ထက္က Mother Industrial သို႔ပင္ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ကာလေပါက္ေစ်းထက္ မ်ားစြာနည္းပါး၍ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ နစ္နာခဲ့သည္။ (စာခ်ဳပ္ျပန္ျပင္ခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ မထုတ္ျပန္)။
၎အျပင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစုိးသိန္း လက္ထက္က ၂၄ ဧကေက်ာ္ က်ယ္၀န္းသည့္ သစ္ဆိမ့္ဆီ အလုပ္႐ံုကို စိန္ေရႊထိပ္တန္း ကုမၸဏီသုိ႔ တစ္ႏွစ္က်ပ္ ၂၁ သန္းေက်ာ္တည္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ က်ဳိက္၀ိုင္းရွိ ၂ ဒသမ ၄ ဧကေက်ာ္ က်ယ္၀န္းသည့္ သံထည္သစ္သားထည္ အလုပ္႐ံုကိုလည္း Mother Trading ကုမၸဏီသုိ႔ တစ္ႏွစ္က်ပ္ ၁၈ သန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ပလတ္စတစ္ စက္႐ံုအမွတ္ (၁) (မရမ္းကုန္း၊ ေမွာ္ဘီတို႔တြင္ရွိေသာ စက္႐ံုခြဲမ်ားပါ အပါအ၀င္) ကို Mother Trading ကုမၸဏီသို႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္သန္း ၂၉၀ တည္းျဖင့္လည္းေကာင္း ငွားရမ္းခြင့္ ေပးခဲ့ျခင္းမ်ားကို ကာလေပါက္ေစ်းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ယခုေနာက္ပုိင္း ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ား တင္ဒါေခၚ ငွားရမ္းသည့္ စက္႐ံုငွားခ ေစ်းမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္လည္း ယခင္လက္ထက္က ရရွိသည့္ ငွားရမ္းခမွာ မ်ားစြာနည္းပါးေနေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုေနာက္ပိုင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား လက္ထက္တြင္မူ ၁ ဧက ၀န္းက်င္သာ က်ယ္၀န္းသည့္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ LED မီးသီးစက္႐ံု တစ္႐ံုတည္း ငွားရမ္းခသည္ပင္ တစ္ႏွစ္ က်ပ္ ၄၃၂ သန္း၊ ျမစ္သားႏွင့္ ေပ်ာ္ဘြယ္အထည္စက္႐ံု ႏွစ္႐ံုငွားရမ္းခမွာလည္း တစ္ႏွစ္ က်ပ္ ၉၁၄ သန္းေက်ာ္အထိ ရရွိခဲ့ၾကရာ ယခင္၀န္ႀကီး လက္ထက္က ငွားရမ္းခထက္ မ်ားစြာပိုမို ရရွိလာသည္မွာ ထင္ရွားသည္။
စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္း၌ပင္ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးၾကား ငွားရမ္းေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းမ်ားမတူညီခဲ့၍ ျပည္သူပိုင္ေျမကြက္၊ လုပ္ငန္း၊ စက္႐ံုမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပန္ရမည့္ ဘ႑ာေငြ မ်ားစြာဆံုး႐ံႈး နစ္နာခဲ့မႈ ရွိရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အားလံုးဆိုလွ်င္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ မည္မွ်နစ္နာမည္ကို တြက္ဆႏိုင္ေၾကာင္း၊ နစ္နာမႈ ရွိေနသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ခ်ဳပ္ဆိုသင့္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ျပန္လည္အသံုးခ်မည့္ ဘ႑ာေငြ ပိုမိုရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းလက္ထက္ တာ၀န္ယူစဥ္က စာခ်ဳပ္ငွားရမ္းခဲ့သည့္ စက္႐ံုအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ငွားရမ္းခ (က်ပ္သန္း)
စက္႐ံုအမည္ငွားရမ္းခြင့္ရသူတစ္ႏွစ္ငွားရမ္းခ
စစ္ေတာင္းစကၠဴစက္႐ံုေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ၂၁၆
ပလပ္စတစ္စက္႐ံုအမွတ္(၁)Mother Trading၂၉၀
မရမ္းကုန္၊ ေမွာ္ဘီစက္႐ံုခြဲမ်ားပါ ပါ၀င္
ေဖာ့ကန္ဆိပ္ကမ္းေျမ(၂၃.၂၉၀ ဧက)Mother Trading၈၂.၉၄
တညင္းကုန္းအုတ္စက္႐ံု(၂၃၇ ဧက)Mother Industrial၂၂၀ ၀န္းက်င္
အုတ္စက္႐ံုေျမရွိ ၃၆x၁၂ ေပက်ယ္Mother Industrial၆.၇၃၃
ဆိုင္ခန္း အခန္း(၂၀)(တစ္ခန္းလွ်င္ ၃၃၆၆၅၃ က်ပ္ျဖင့္ အျပတ္ေရာင္း)
သံထည္သစ္ထားထည္(က်ဳိက္၀ိုင္း၂.၄ဧက)Mother Trading၁၈
သစ္ဆိမ့္ဆီအလုပ္႐ံု(ဆိပ္ျဖဴ)စိန္ေရႊထိပ္တန္း၂၁.၆
ခရမ့္ေရာ္ဘာစက္႐ံုSupreme White Gold၈၂.၈၂၈
ဆပ္ျပာစက္႐ံု(မႏၲေလး)ေတာ္၀င္ဟိန္း၁၂၀
ဆပ္ျပာစက္႐ံု(မေကြး)စိန္ေရႊထိပ္တန္း၁၀၈
ဆပ္ျပာစက္႐ံု(ရမည္းသင္း)Green Myanmar Dragon၁၀၈
ဖိနပ္စက္႐ံု(ေက်ာက္ဆည္)Reva Co.,Ltd၆၀
ဖိနပ္စက္႐ံု(ေဖာ့ကန္)Reva Co.,Ltd၆၀
မေကြးအခ်ဳိရည္ႏွင့္ေရခဲစက္႐ံုဂရိတ္ျမန္မာ၁၈
ဒိုက္ဦးေကာ္မႈန္႔စက္႐ံုFortune International၁၂၀
စက်င္ေက်ာက္ျပားစက္႐ံု(မတၲရာ)First Pacific၄၈
ဓာတုေဗဒပစၥည္းစက္႐ံု(လိႈင္)ေက်ာ္သာကုမၸဏီ၃၉.၆
ေၾကြရည္စိမ္ပစၥည္းစက္႐ံု(မရမ္းကုန္း)ျမင့္ေ၀ ၀မင္းကုမၸဏီ၁၅၀
ပလပ္စတစ္ပစၥည္းစက္႐ံု(သန္လ်င္)ဟိန္းေရႊကမၻာ၂၁.၇၄၄

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းေနာက္ပိုင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
အဆက္ဆက္ တာ၀န္ယူစဥ္က ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ခ်ဳပ္ဆိုငွားရမ္းျခင္းႏွင့္
တင္ဒါေခၚယူၿပီးမွ အသစ္ငွားရမ္းျခင္း ျပဳခဲ့သည့္ စက္႐ံုအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ငွားရမ္းခ (က်ပ္သန္း)
စက္႐ံုကုမၸဏီတစ္ႏွစ္ငွားရမ္းခ
တညင္းကုန္းအုတ္စက္႐ံု(၉၀.၀၂၉ ဧက)Mother Industrial၃၂၀.၆၃
အမွတ္(၇)ျမစ္သားအထည္CYT Industrial၃၃၆
အမွတ္(၈)ေပ်ာ္ဘြယ္အထည္CYT Industrial၅၇၈.၈
ေရနီစကၠဴစက္႐ံုလက္၀ါးကုမၸဏီ၉၅၀
ေကာ့ေသာင္းဆီအုန္းၿခံႏွင့္စက္႐ံုTanintharyi Plam Oil၁၃၀
ေၾကြထည္စက္႐ံု(ေမာ္လၿမိဳင္)Chords & Chain Myanmar၄၈
ေၾကြထည္စက္႐ံု ေမာ္လၿမိဳင္ေျမလြတ္Chords & Chain Myanmar၃၆
ေမာ္လၿမိဳင္အမွတ္(၄)အရက္ခ်က္စက္႐ံုခြဲMandalay Golden Friend၆၀
LED မီးသီးစက္႐ံုခြဲ(လိႈင္)Lighting Specialist(Krislite)၄၃၂
ေၾကြရည္စိမ္ပစၥည္းစက္႐ံုခြဲ(လိႈင္)သိဒၡိထက္၃၆
စက္ဘီးစက္႐ံု(ေက်ာက္ဆည္)Win & Win၉၆
စက္ဘီးစက္႐ံုခြဲ(ရန္ကုန္)Win & Win၂၈၈
အင္းစိန္ႏွင့္ ပလိပ္ အထည္စက္႐ံုႏွစ္႐ံုPanda Textile၆၀၀
မွတ္ခ်က္ ။   ။ Mother Industrial ကုမၸဏီမွ ငွားထားသည့္ တညင္းကုန္း အုတ္စက္႐ံုငွားခေစ်းမွာ ယခင္စာခ်ဳပ္ေဟာင္းကို ျပန္ျပင္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ကနဦး စီစဥ္သည့္ ေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။
Eleven Media Group