ဂီယာေျပာင္းရေတာ့မည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/23/2013 09:20:00 AM


ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တာစထြက္ကတည္းက Good Governance & Clean Government ဆိုေသာ ဂီယာျဖင္႔သြားခဲ့ရာ ခရီးေပါက္သင့္သေလာက္ ေပါက္ေသာ္လည္း ႀကံဳရသမွ် တစ္ခုၿပီးတစ္ခုေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား၊ အေရးကိစၥ မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္မွာ ထုိဂီယာႏွင့္ မႏုိင္ေၾကာင္း ထင္ရွားလာသည္။ “ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ” ဟူေသာ ဂီယာမွ တိုးတက္ရွင္သန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟူသည့္ ဂီယာသို႔ အျမန္ေျပာင္းမွ ျဖစ္ေတာ့မည္။

Dynamic ဆိုသည့္အတိုင္း တိုးတက္ ရွင္သန္ေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုသည္မွာ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚ လာေနေသာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ႏွင္႔ စိန္ေခၚမႈအဖံုဖံု တို႔ကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ထိေရာက္စြာ တန္ျပန္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေသာ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟု အဓိပၸာယ္ ဖြင္႔ရေပလိမ္႔မည္။ အဆိုပါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အယူအဆသည္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင္႔ အေျခက်ၿပီးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံ မ်ားက ျပည္တြင္းျပည္ပ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ကမၻာလံုးခ်ီ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကို တင္ကူး သံုးသပ္ကာ ကိုယ္စီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ ထိေရာက္ေအာင္ အသင့္ျပင္ဆင္ ေနၾကရင္း မၾကာေသးမီကမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ အယူအဆ ျဖစ္သည္။

ေျပာင္းလဲေပၚေပါက္ လာေနေသာ ႏိုင္ငံ့အေရး ကမၻာ့အေရး ကိစၥမ်ားကို အထိေရာက္ဆံုး အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းေျပလည္ေစရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဟူသည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ အေပၚတြင္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ထက္ ထူးကဲေသာ ဖန္တီးတီထြင္မႈ၊ ထုိးထြင္းႀကံဆ ႏိုင္စြမ္း၊ စြန္႔ဦးတီထြင္သည့္ စိတ္ဓာတ္ တို႔ျဖင့္ အားသစ္ေလာင္းရသည္။ ေကာင္းက်ဳိးထိေရာက္မႈ ကိုသာ ဦးစားေပးျခင္း၊ အာဏာခြဲေဝမႈ ဆိုင္ရာ ဖိအားတို႔ကို မွ်တ ေလ်ာ႔က်ေစျခင္း၊ ျမန္ဆန္ထက္ျမက္ေသာ မူဝါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ လူတိုင္းပါဝင္မႈ၊ သႏိၷ႒ာန္ ခိုင္မာမႈႏွင္႔ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ပိုင္စိုးမႈတို႔ကို ေသခ်ာေစသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံဟု ဆိုရမည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအစခ်ီ အေရးကိစၥ မ်ဳိးစံုကို မႏိုင္ဝန္ ထမ္းကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ေတာင္မတ္မတ္ကို တက္ေနရ သည္ႏွင္႔ အလားသဏၭာန္ တူသည္။ သည္ၾကားထဲတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး၊ ေဒသတြင္းပူးေပါင္းမႈ အစရွိသည့္ မလုပ္မျဖစ္ အေရးမ်ဳိးစံုက မိုးသည္းေလထန္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပး ေနေသးသည္။ ရင္ဆိုင္ေနရ သမွ်သည္ မလြန္ဆန္ႏိုင္သည့္ သဘာဝတရားႏွင့္ ပမာတူသည္။ ေျဖရွင္းရန္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ ထုိသဘာဝတရား ႏွင့္အတူ တိုးတက္ရွင္သန္ရန္ ျဖစ္သည္။

အမ်ားႏွင့္မတူ ျပည္တြင္းျပည္ပ ျပႆနာ အသစ္၊ အေဟာင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ အျပင္ ကမၻာလံုးခ်ီ စိန္ေခၚခ်က္ တို႔ကိုလည္း အမ်ားနည္းတူ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ အသာထား ကိုယ့္ကိစၥကိုယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ပင္ သူမ်ားတစ္လွမ္း ကိုယ္ႏွစ္လွမ္း လွမ္းကိုလွမ္းရမည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စိန္ေခၚခ်က္တို႔ကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ “တိုးတက္ရွင္သန္ေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး” ကို ေဖာ္ေဆာင္မွ ျဖစ္ေတာ့မည္။

အယ္ဒီတာ (၂၁.၁၁.၂၀၁၃)
The Voice