အမ်ိဳးသားမ်ား ေရာဂါမရရွိေစရန္ကာကြယ္ျခင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/23/2013 10:01:00 AM

အမ်ိဳးသားေတြရဲ႔ က်န္းမာေရးဟာ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္တဲ႔ အတုိင္းအတာအေပၚမွာလည္း မူတည္ေနပါတယ္။ ရံုးမွာထုိင္ျပီး အလုပ္လုပ္ရတဲ႔ အမ်ိဳးသားေတြ အေနနဲ႔ တတ္ႏိုင္သမွ် ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ေပးသင္ပါသည္။

ုျပည္ျမန္မာ