ထုတ္ကုန္ သြင္းကုန္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ိဳးေဆာင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း တုိ႔ကုိ အြန္လိုင္း မွ စတင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/03/2014 10:10:00 AM


ရန္ကုန္ ၊ ၃-၃-၂၀၁၄

ႏုိင္ငံေတာ္ တြင္ အစုိးရပုိင္း ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းက႑ မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပုိမုိ လ်င္ျမန္မႈ ရွိေစရန္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား၏ အကူအညီ ျဖင့္ e-Government စနစ္ကုိ စတင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိၿပီး ၀န္ႀကီးဌာန အားလံုး ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ မွ လမ္းညႊန္ခ်က္ ႏွင့္အညီ ၀န္ႀကီးဌာန မ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အီလက္ထရြန္နစ္ စနစ္မ်ား ၊ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္မ်ား ၊ အြန္လိုင္း စနစ္မ်ား စသည္တုိ႔ကုိ အသံုးမ်ား တြင္က်ယ္ လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိရာ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၊ ကုန္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန အေနႏွင့္လည္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားမွ ထုတ္ကုန္ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ိဳးေဆာင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း တုိ႔ကုိ ေလွ်ာက္ထား ရာတြင္ အြန္လုိင္းမွ ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ေစရန္ ယမန္ေန႔ မွ စတင္ကာ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထား လုိသူမ်ား အေနျဖင့္ Myanmar Trade net Website ( www.myanmartradenet.com.mm) မွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထား ရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ၀က္ဘ္ဆုိက္ တြင္ Member အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ရန္ မလုိဘဲ ထုတ္ကုန္ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပံုတင္ ႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ိဳးေဆာင္ မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားရန္ အတြက္ ျဖည့္စြက္ရမည့္ ပံုစံတြင္ လုုိအပ္သည္မ်ား ျဖည့္သြင္းကာ ေလွ်ာက္ထား ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ အင္တာနက္ မွ တစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထား ရာတြင္ အြန္လိုင္းေၾကး ေငြက်ပ္ ၂၅၀၀ ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ ကတ္ျပားေၾကး ေငြက်ပ္ ၅၀၀ ၊ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀ ကုိ သက္ဆုိင္ရာ မွ ေကာက္ခံ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ထုတ္ကုန္ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပံုတင္ ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ိဳးေဆာင္ မွတ္ပံုတင္ ျခင္းတုိ႔ကုိ ယခုကဲ့သုိ႔ အြန္လိုင္းမွ ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ယခင္က အတုိင္း လူကုိယ္တုိင္ လည္း လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ (ေဆာင္းဦး)

The MYAWADY Daily