အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ ျပဌာန္းလိုက္ၿပီ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/03/2014 06:03:00 PM


အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအား စတင္ျပ႒ာန္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 အဆိုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ေပါ့ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကိုႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္စံုလံုေလာက္မႈရွိၿပီဟု မဆိုႏိုင္ေၾကာင္း MIDO (Myanmar ICT For Development Organization) ၏ Executive Director ဦးေနဘုန္းလတ္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ “ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ေတြ ေလွ်ာ့ေပါ့လိုက္တာကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါေလးကြက္ျပင္႐ံုနဲ႔ေတာ့ မျပည့္စံု မလံုေလာက္ေသးပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃ တြင္ ပါရွိေသာ အနည္းဆံုး ၇ ႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး ၁၅ ႏွစ္အထိဆိုသည့္ စကားရပ္အစား အနည္းဆံုးငါးႏွစ္မွ အမ်ားဆုံး ခုနစ္ႏွစ္အထိဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုးရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။


ပုဒ္မ ၃၄ တြင္ပါရွိေသာ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဆိုသည့္ စကားရပ္အစား ေငြဒဏ္က်ပ္သိန္းငါးဆယ္မွ က်ပ္သိန္းတစ္ရာအထိ ခ်မွတ္ရမည္။ ေငြဒဏ္မေဆာင္ပါက ေထာင္ဒဏ္အနည္းဆံုးတစ္ႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး သံုးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ရမည္ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုးရမည္ ဟုလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၃၅ တြင္ပါရွိေသာ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဆိုသည့္ စကားရပ္အစား ေငြဒဏ္က်ပ္တစ္ဆယ္သိန္းမွ က်ပ္သိန္းငါးဆယ္အထိ ခ်မွတ္ရမည္။ ေငြဒဏ္မေဆာင္ပါက ေထာင္ဒဏ္အနည္းဆံုး ေျခာက္လမွ အမ်ားဆံုးတစ္ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ရမည္ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုးရမည္ဟုလည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။


ပုဒ္မ ၃၆ တြင္ပါရွိေသာ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဆိုသည့္ စကားရပ္အစား ေငြဒဏ္က်ပ္တစ္သိန္းမွ က်ပ္သံုးသိန္းအထိခ်မွတ္ရမည္။ ေငြဒဏ္မေဆာင္ပါက ေထာင္ဒဏ္သံုးလအထိ ခ်မွတ္ရမည္ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုးရမည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၃၇ တြင္ပါရွိေသာ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဆိုသည့္ စကားရပ္အစား ေငြဒဏ္က်ပ္တစ္သိန္းမွ က်ပ္သံုးသိန္းအထိ ခ်မွတ္ရမည္။ ေငြဒဏ္မေဆာင္ပါက ေထာင္ဒဏ္ သံုးလအထိ ခ်မွတ္ရမည္ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရမည္ဟုလည္းေကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။“နည္းပညာရွင္ေတြရဲ႕ အႀကံဥာဏ္ေတြယူၿပီး Law တစ္ခုလံုးကို အေသအခ်ာ ျပန္လည္ေရးဆြဲသင့္ပါတယ္။ ၿပီးတဲ့အခါ၊ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈကိစၥေတြမွာ ဥပေဒနဲ႔အညီျဖစ္ႏိုင္ဖို႕ ဥပေဒအျပင္၊ ဥပေဒကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ တရားေရးဌာနကိုလည္း နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ျဖစ္ေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္ေပးသင့္ပါတယ္။ နည္းပညာအေၾကာင္း နားမလည္တဲ့ တရားသူႀကီးေတြ၊ ေရွ႕ေနေတြက နည္းပညာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အမႈအခင္းေတြကို တရားမွ်တမႈရွိေအာင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ဦးေနဘုန္းလတ္က ဆက္လက္၍ သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။ သမၼတ႐ံုးအေနျဖင့္ အိုင္တီဆိုင္ရာဥပေဒ၊ အိုင္တီႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို အာ႐ံုစိုက္လာျခင္းမွာ ေကာင္းမြန္ေသာတိုးတက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္ေအာင္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။“တိုင္းျပည္မွာ လိုအပ္တဲ့ အေရးပါတဲ့ အခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ Citizen ID Management, Taxation နဲ႔ ပညာေရးတို႔ေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းေတြမွာ အသံုးခ်ႏုိင္ဖို႔ ပိုၿပီးအေလးထား အားေပးဖို႔ လိုမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အဲဒါေတြ မပါဘဲ ဒီလိုပံုမွန္သမား႐ိုးက်ပံုစံအတိုင္း လူေတြရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ေရွ႕ဆက္သြားမယ္ဆိုရင္ အားလံုး ကေမာက္ကမျဖစ္ကုန္မွာပါ” ဟု ဦးေအာင္ေအာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ထြန္းထြန္း
Internet Journal