ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႔ Aksa လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ရွပ္နီအဖြဲ႔၏ အႀကီးစားစုေဝး ဆႏၵျပေနရာသို့ ရွပ္နီအဖြဲ႔ဝင္ တစ္သိန္းေက်ာ္ လာေရာက္ပူးေပါင္း ဆႏၵျပ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/07/2014 08:28:00 PM


ထိုင္းႏုိင္ငံ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ သာဝီဝပ္တနာခ႐ိုင္ Aksaလမ္းတစ္ေလွ်ာက္၌ အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရး စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီတပ္ဦး (UDD)ရွပ္နီအဖြဲ႕၏ဧၿပီ ၅ ရက္အႀကီးစား စုေဝးဆႏၵျပမႈ ေနရာသုိ႔ ရွပ္နီတစ္သိန္းေက်ာ္ လာေရာက္ ပူးေပါင္းစု႐ုံး ဆႏၵျပခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းစုေဝး ဆႏၵျပမႈကို ဧၿပီ ၇ ရက္အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း UDD ဥကၠ႒ ဂ်ာတူပြန္ပရြမ္ပန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ စုေဝးဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ စုေဝးဆႏၵျပေရးအတြက္ အႀကိဳ ေဆာင္ရြက္မႈသာ ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္စုေဝး ဆႏၵျပမႈကို Songkran ပဲြေတာ္ၿပီးမွသာ စတင္ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ PDRC အဖဲြ႕ႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳ လုပ္ျခင္းမရွိဘဲ အာဏာလႊဲယူရန္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္း ႏွင့္ကိုက္ညီမႈ မရွိပါက မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ တိုက္ခုိက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရ အတုိက္အခံ ဆႏၵျပသမားမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆုိင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယခုစုေဝး ဆႏၵျပမႈသည္ တရား႐ုံးမ်ားက ယာယီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လပ္အား ရာထူးဖယ္ရွားျခင္းကို လက္သင့္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သတိေပးရန္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔၏ အင္အားကို ျပသျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ာတူပြန္က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ ဆူသက္ေသာင္ဆူဘန္ ဦးစီးအစုိးရ အတုိက္အခံ ဆႏၵျပသမားမ်ားကလည္း လုမၺိနီဥယ်ာဥ္၏ အေရွ႕ဘက္ ၂ဝ ကီလိုမီတာခန္႔ အကြာတြင္ ဆႏၵျပလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Myawady News