အိုဘယ္႕ျခသတၱ၀ါမ်ား သုံးသိန္းမေက်ာ္ေစနဲ့ စားသာစား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/07/2014 08:29:00 PM


-ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ Lorochelle ၿမိဳ႕ႀကီး ဘယ့္ႏွာေၾကာင့္ ပ်က္စီးေတာ္မူခဲ့ပါဘိ သနည္း။ ျခဆုိေသာ အင္းဆက္ပိုးမႊား တိရစၦာန္ေတြက အေဆာက္အအုံေတြကို ဖ်က္ဆီး ပစ္လုိက္လို႔ ပါတဲ့ဗ်ာရဲ႕။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံမွႏုိင္ငံ့ ၀န္ထမ္း အေတာ္မ်ားမ်ား ဘယ့္ႏွာေၾကာင့္ ပ်က္စီးေတာ္ မူေနၾကပါသနည္း။ လစာ မေလာက္ငွသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျပဳလုပ္ေတာ္မူၾကသျဖင့္ (သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံကို ျခဆန္ဆန္ဖ်က္ဆီး ေနသျဖင့္) စာရိတၱမ်ား ပ်က္စီးရျခင္း ျဖစ္သတည္း။

ျခဆန္ဆန္ဆုိတာ ဘာကိုေခၚတာ နည္း။ ျခဆုိေသာ ပိုးမႊားအမ်ဳိးအစား ၁၅၀၀ ခန္႔ရွိသလို၊၀န္ထမ္းအမ်ဳိးအစားမွာ လည္းအေတာ္မ်ားလွေခ်၏။ ျခ၌ျခဘုရင္ ႏွင့္ ဘုရင္မရွိသကဲ့သို႔၀န္ထမ္း၌လည္း ဥပေဒလက္တစ္လုံးၾကားစြန္႔စားရွာေဖြေပး ရေသာ နယ္စားပယ္စားဌာနဆုိင္ရာမ်ား ရွိေတာ္မူေခ်၏။ ျပႆနာျဖစ္လာလွ်င္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ျဖင့္ ေထာင္ႏႈတ္ခမ္းနင္းၿပီးရွာေဖြ ေပးရေသာ တုိက္စစ္မွဴးမ်ားရွိေတာ္မူေခ် ၏။ သူတို႔ေၾကာင့္ (အထုပ္ႀကီးလွ်င္ အလုပ္ၿပီးတယ္၊ အထုပ္ေသးလွ်င္ အလုပ္ ေႏွးတယ္)ဟု ဆုိ႐ိုးစကားေပၚေပါက္လာ ေခ်သတည္း။
ျခဘုရင္ႀကီးႏွင့္ ဘုရင္မႀကီးသည္ အလြန္ပါးနပ္ေတာ္မူသည္။ လိင္အဂၤါမပါ ေသာျခမ်ားကို (လုပ္သားျခ)အျဖစ္ခန္႔ ထားၿပီးအလုပ္ကို မညႇာမတာခိုင္းေစသည္။ ေခါင္းႀကီးေသာျခႀကီးမ်ားကို (စစ္သည္ ေတာ္ျခ) အျဖစ္ခန္႔အပ္ထားသည္။ မႏုႆလူသားႀကီးမ်ားသည္ျခမ်ားကဲ့သို႔ ၀န္ထမ္းခန္႔ပုံခန္႔နည္းတူညီမႈရွိမရွိေလ ေဗ်ာက္အိုးေလ့လာၾကည့္ပါဦးမည္။

ျခဆုိေသာအင္းဆက္ပိုးမႊားတိရစၦာန္ ၌၀န္ထမ္းအတိုးအေလွ်ာ့ရွိ၏။ ျခေတာင္ ပို႔၏ဘတ္ဂ်က္အေျခအေနေပၚမူတည္ ၍ရိကၡာလိုအပ္ပါက မသန္စြမ္းတဲ့ျခငယ္ ေလးမ်ားကုိ ေျခေထာက္လက္ေထာက္ မ်ား ျဖတ္ပစ္ၿပီး ရိကၡာအျဖစ္သိုေလွာင္ ထားၾက၏။ ေျချပတ္လက္ျပတ္ဒုက္ၡိတျခ ေလးမ်ား ၀ၿဖိဳးလာခ်ိန္၌ အခ်င္းခ်င္းကိုက္ ဖဲ့စားေသာက္ပစ္ၾကေလ၏။ မႏုႆလူ သားမ်ားမွာ မူကား၀န္ထမ္းအတိုးအေလွ်ာ့ ကို ဤသို႔မညႇာမတာျပဳလုပ္ေလ့မရွိေသာ္ လည္း ေဂါက္ကြင္းမ်ား၌ ကစားခုန္စားျပဳ လုပ္ေသာျခေကာင္ႀကီးမ်ားေငြေၾကးသိန္း ဂဏန္းဆယ္ခ်ီအေပးအယူျပဳလုပ္၍ ရာထူးမ်ားတိုးသည္ထက္တိုးေနခ်ိန္၌ (လက္ဖက္ရည္ ဖိုးေတာင္းေသာျခငယ္ ေလးမ်ား) ဖိုး၀မ္းစီဖိုးတူးအမႈျဖင့္ အလုပ္ ျပဳတ္ေထာင္က်၊ထမင္းအိုးကြဲ၊ဘ၀ပ်က္ေတာ္ မူတတ္ပါသတည္း။

ျခဆုိေသာ အင္းဆက္ပိုးမႊား၏ထူး ျခားခ်က္မွာ (မ်က္စိမျမင္ျခင္း)ပင္တည္း။ မႏုႆလူသားတုိ႔သည္ကား (မ်က္စိ ေကာင္းလြန္းသျဖင့္) ျမင္ျမင္သမွ်ေတာ ေတာင္ေရေျမကို ရသေလာက္၀ါးမ်ဳိေန ၾကေလ၏။ ျခတုိ႔သည္အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ခ်င္လွ်င္ ႏႈတ္ခမ္းေမႊးက ေရာင္ျခည္လႊတ္၍အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ ၾက၏။ လူတုိ႔သည္စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုလုပ္ မည္ဆိုလွ်င္ အမိန္႔ေတာ္ျမတ္ (အထက္ ကအမိန္႔) စာခၽြန္ေတာ္ကိုင္ေဆာင္ထား ေသာ ပတၱနာေတာ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေရာင္ ျခည္ေတာ္လႊတ္တယ္ဆုိလား၊ ဘာဆုိ လားၾကားရ၏။

ျခသည္သစ္ပင္အဆီအႏွစ္လည္းစား အသားလည္းစားတတ္၏။ ထုိေၾကာင့္ ၎ျခမ်ားကို Cellulose အဆီအႏွစ္စား သတၱ၀ါဟုေခၚ၏။ လူသည္အစုံစားသတၱ၀ါ ျဖစ္၍ျခထက္ပိုမိုသာလြန္၏။ အသားလည္း စား၏။ အဆီလည္းစား၏။ ကစီလည္း စား၏။ စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ ေရးသားထား ေသာအမွန္တရားကိုလည္းစား၏။ (ကႀကီး ကိုယပက္လက္လုပ္ထားေသာ)ကေျပာင္း ကျပန္မွားယြင္းမႈကိုလည္းစား၏။ အခ်ဳိ႕ လူစြမ္းေကာင္းမ်ားက မာေက်ာေသာ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ပတ္ၱျမားေတာင္ႀကီးမ်ား ကိုလည္းစား၏။ ေၾကးနီေတာင္ႀကီးမ်ား ကိုလည္းစား၏။ ေကာက္ေကြ႕ေသာ ျမစ္ မ်ားေခ်ာင္းမ်ားကိုလည္းစား၏။ ခိုင္မာ ေသာ သံတံတားႀကီးမ်ားကိုလည္းစား၏။

မႊန္ထူေသာသေဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကိုလည္း ႐ွဴ၏။ ေစးပ်စ္ေသာ ကတၱရာေစးကိုလည္း မ်ဳိ၏။ မာၾကမ္းေသာ ဘိလပ္ေျမကိုလည္း အရည္ေဖ်ာ္ေသာက္၏။ သဘာ၀ေပါက္ ပင္မ်ားကိုလည္း ခ်ိန္းေဆာ (Chain Saw) စက္လႊျဖင့္ ျဖတ္၍ စား၏။ သူတို႔အလြန္ ႏွစ္သက္ေသာ အစားအစာမွာ ေဂ်ာ့ဘုရင္ ႏွင့္ နဂါးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ႏွစ္ၿခိဳက္ ေတာ္မူၾကၿပီး၊ ျပည္တြင္း၌ နာဠာဂီရိဆင္ သားႏွင့္ ေကသရာဇာျခေသၤ့သားကို အေတာ္စား၏။ သူတို႔သည္ (လြတ္လပ္ ေရးဖခင္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံပါလွ်င္) ႐ိုေသေသာအားျဖင့္ မစားၾကမ၀ါးၾကေပ။ ဤသည္မွာ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာေကာင္းေန ျပန္၏။

ႏုိင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕ၾကီး Transparency International အဆုိ အရျခေတာင္ဖို႔ ၁၈၀ ရွိသည့္အနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္အဂတိလုိက္စားမႈအၫႊန္း ကိန္းေအာက္ဆုံး ၁၀ ၌ပါသည္။ ေတာင္ ပို႔ ၁၀ လုံးဆုိေတာ့ ပါဠိလုိဒႆဂီ ရိေပါ့။

(အေဟာ့)
အဂတိလိုက္စားမႈတားဆီးေရးဥပေဒ အခန္း (၂) (ခ) ၌ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ပုံျဖစ္ထြန္း ေစရန္ပါရွိေတာ္မူ၏။ ေလေဗ်ာက္အိုးလႈိက္ လွဲစြာသာဓုေခၚေတာ္မူပါ၏။ ထိုဥပေဒကို သမၼတကိုယ္တုိင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၌ လက္မွတ္ေရးထိုး၍အတည္ျပဳလုိက္ သျဖင့္ထိုအမိန္႔တည္ၿမဲေတာ္မူခဲ့၏။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၇) ရက္ေန႔၌ (သတင္းမီဒီယာအဆုိအရ) သမၼတက ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အစိုးရအရာရွိမ်ားကို စာခၽြန္ေတာ္ ၁ ခုပို႔ထားျပန္၏။ (၃ သိန္း က်ပ္ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာလက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ဳိးကိုလက္ခံမွသာ အဂတိလုိက္ စားမႈဟုသတ္မွတ္မည္)ဟု စာပို႔ထား ေၾကာင္း (ဧ၀ံေမသုတံ) ဤသို႔ၾကားရျပန္ ၏။ အိုဘယ့္ျခသတၱ၀ါမ်ား (သုံးသိန္း မေက်ာ္ေစနဲ႔) (စားသာစားဟု) ေခ်ာ့ေမာ့ ေကၽြးသလိုလို ဘာလိုလိုတည္း။

သို႔ေပေသာေၾကာင့္ ဆရာႀကီးသခင္ ေလေဗ်ာက္အိုးသည္ (ဌာနဆိုင္ရာတစ္ ခုခုမွအရာရွိႀကီး) ဆိုပါက တပည့္တပန္း မ်ားကိုလည္းမွာထားမည္။ (ျခဆုိေသာ သတၱ၀ါေတြ (၁)ႏွစ္ (၁)ခါ ပလူေကာင္ အျဖစ္ျမဴးထူးပ်ံ၀ဲသလို) လူ႔ျပည္ရွိအခါ ႀကီးရက္ႀကီးမ်ား၌ မိမိကိုလာေရာက္၍ (၁) ႏွစ္ (၁) ခါ ဂါရ၀ျပဳသူရွိပါက အိမ္ တုိင္ရာေရာက္ရဲရဲတင္းတင္းလႊတ္ေတာ္ မူေစ (အသျပာ ၃ သိန္းထက္တန္ဖိုးႀကီး ႀကီးကန္ေတာ့သူမ်ားကိုသတ္ေစ)။ ေသဒဏ္မွလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာလိုသူမ်ား ေလေဗ်ာက္အိုး၏အိမ္သူသက္ထားဇနီး မယားဘဏ္အေကာင့္၌ေငြသြင္းေစ။ တစ္ခ်က္လႊတ္အမိန္႔ေတာ္။

ေလေဗ်ာက္အိုး
Hot News Journal