ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဝယ္ယူရာတြင္ တန္ဖိုးကို ႏိုင္ငံျခားမွ တိုက္႐ိုက္ လႊဲေျပာင္းေပးေခ်ျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/18/2014 08:02:00 AMေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္ဖိုးကို ႏိုင္ငံျခားမွ တိုက္႐ိုက္လႊဲေျပာင္းေပးေခ်ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီတြင္ တိုက္႐ိုက္ေပးသြင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ ကား အေရာင္းစင္တာမွ ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္ေပးျခင္းစသည့္ စနစ္မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရေၾကာင္း သိရသည္။ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေရာင္းခ်ရသည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြကို MFTB/ MICB ဘဏ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိေသာ ပုဂၢလိကဘဏ္ တစ္ခုခုတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းစင္တာ၏ ႏိုင္ငံျခားေငြ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း အပ္ႏွံရမည္ ျဖစ္သည္။ တင္သြင္းေရာင္းခ်ၿပီးသည့္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားအတြက္ ေရာင္းခ်ရေငြကို ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ကား အပ္ႏွံေပးပို႔သူထံ လႊဲေျပာင္းေပးပိ႔ုျခင္းအား သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္
ေပးေခ်ရမည့္ ေမာ္ေတာ္ကားတန္ဖိုးကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရွိသည့္ တရားဝင္ဘဏ္ တစ္ခုခုတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္းမွ စာရင္းေျပာင္းေပးေခ်သည့္ စနစ္ျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္ဖိုးကို ဆိပ္ကမ္းအေရာက္တန္ဖိုးႏွင့္ ေကာ္မရွင္ခ (၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မပိုေသာ) ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ မည္မွ်က်သင့္သည္၊ အေကာက္ခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ ဆိပ္ကမ္းခြန္ စသည့္ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ မည္မွ်က်သင့္သည္တို႔ကို ေစ်းႏႈန္းကတ္ျပားတြင္ ခြဲျခားေဖာ္ျပ၍ ခ်ိတ္ဆြဲျပသၿပီး ယင္းႏႈန္းထားအတိုင္း ေရာင္းခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစရွိသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ထားေသာ သတ္မွတ္စည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာျခင္းမရွိပါက ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။အေရာင္းစင္တာဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ကားသိုေလွာင္႐ံုမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူေဆာင္ရြက္ရန္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ရမည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ တစ္ခ်က္အျဖစ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

Internet Journal