ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၏ ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံ ေငြမ်ားအား ခြင့္ျပဳသင့္ေသာ္လည္း ေတာင္းခံမႈ မ်ားေနေသာ ဌာနအဖြဲ႕အစည္း မ်ားကိုမူ သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားက စိစစ္သင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ အၾကံျပဳ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/26/2013 01:17:00 PM


ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏႇစ္ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သုံးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းပါ ေတာင္းခံမႈေငြ ပမာဏမ်ားသည္ မူလခြင့္ျပဳထားၿပီးေငြ၏ ၈ ဒသမ ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရႇိသျဖင့္ ခြင့္ျပဳသင့္ ေသာ္လည္း ေတာင္းခံမႈ မ်ားေသာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိမူ သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားႏႇင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႇယ္မ်ားက အေသးစိတ္ စိစစ္သင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ၌ အၾကံျပဳထားသည္။

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏႇစ္ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သုံးစြဲ ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းခံလာသည့္ေငြမႇာ သာမန္သုံးေငြ က်ပ္ ၄၁၆ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ၊ ေငြလုံးေငြရင္း က်ပ္ ၄၇၀ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံ၊ ေႂကြးၿမီအသုံးစရိတ္ေငြ က်ပ္ ၁၁၁ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံ၊ လုပ္ငန္းသုံးရင္းႏႇီးေငြ က်ပ္ ၃၉၆ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံ၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏႇင့္ ျပည္နယ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္ ၇၇ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းေငြ က်ပ္ ၁၄၇၁ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မူလခြင့္ျပဳထားေသာ ျပည္ေထာင္စု၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏႇင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ စုစုေပါင္းသုံးေငြအျဖစ္ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေငြမ်ားမႇာ သာမန္သုံးေငြ က်ပ္ ၁၁၆၈၄ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ၊ ေငြလုံးေငြရင္းသုံးေငြ က်ပ္ ၄၉၂၈ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ၊ ေႂကြးၿမီက်ပ္ ၇၀၀ ဒသမ ၀ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းေငြ က်ပ္ ၁၇၃၁၂ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ ျဖစ္သျဖင့္ ထပ္မံေတာင္းခံေငြ က်ပ္ ၁၄၇၁ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံအား အခ်ဳိးခ်ပါက ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၈ ဒသမ ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရး ႏႇစ္တြင္ မူလခြင့္ျပဳေငြထက္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ ေတာင္းခံေငြမႇာ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၁၄ ဒသမ ၉၄ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရး ႏႇစ္တြင္ မူလခြင့္ျပဳေငြထက္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ ေတာင္းခံေငြမႇာ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၁၉ ဒသမ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားအရ တည္ၿငိမ္တည့္မႇန္ေသာ ဘတ္ဂ်က္တစ္ခု ျဖစ္ရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြအား မူလခြင့္ျပဳေငြ၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ မေက်ာ္သင့္ေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏႇစ္ ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံေငြမႇာ ၈ ဒသမ ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက သုံးသပ္ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ ျဖည့္စြက္ေငြမ်ားကုိ ဗဟုိအဖြဲ႕အစည္း ေျခာက္ခု၊ ၀န္ႀကီးဌာန ၃၀ ခု၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္း ၁၂ ခု၊ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ၃၃ ခု စုစုေပါင္း အဖြဲ႕အစည္း ၅၁ ခုတုိ႔မႇ ေတာင္းခံျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သုံးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းကုိသာ တင္သြင္းရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘ႑ာေရးႏႇစ္ ကုန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မႇ သိရႇိႏုိင္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မႇန္းေျခ(RE) ေငြစာရင္းကုိ ေရာေထြးတင္ျပ ထားသျဖင့္ ရႇင္းလင္းျမင္သာစြာ တင္ျပသင့္ေၾကာင္းႏႇင့္ အစုိးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ရန္ပုံေငြ တုိးျမႇင့္ေတာင္းခံ ရျခင္းသည္ အမႇန္တကယ္ မျဖစ္မေန လုိအပ္သည့္အတြက္ ေတာင္းခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ တင္ျပရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက မႇတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏႇင့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာ ရန္ပုံေငြမႇ ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ေခ်းေငြမ်ား ခြင့္ျပဳျခင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တင္ျပထားသည့္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မႇန္းေျခ ေငြစာရင္း အေပၚတြင္ မူတည္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ခြင့္ျပဳျခင္းထက္ ပုိမုိခုိင္မာသည့္ အေျခခံ အခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္၍ သတ္မႇတ္သင့္ေၾကာင္းကုိလည္း သေဘာထား မႇတ္ခ်က္ေပးထားသည္။
Eleven Media Group