ဥပေဒသစ္အရ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/26/2013 03:23:00 PM


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြစရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကုိျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအရ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုးသည္ ၀င္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ယခင္အစိုးရအႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအရ ရရွိသည့္၀င္ေငြအသီးသီးေပၚတြင္ ၀င္ေငြခြန္ ေကာက္ခံျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစရမည္ဟူ၍ပါရွိသည္။၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစရမည္ဆိုေသာစာပုိဒ္ကို ပယ္ဖ်က္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊  ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း (သို႔မဟုတ္) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာင္စီ၀င္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို  က်င္းပေနဆဲလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ စတင္အသက္၀င္ခဲ့သည့္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒသစ္အရ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးစာ၀င္ေငြသည္ ၁၄ သိန္း ၄ ေသာင္း အထက္ ဆိုပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားအလိုက္ ၀င္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုခ်ီးျမႇင့္ေငြ ႏွင့္ စရိတ္မ်ားကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းျပ႒ာန္းမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒတြင္ပါ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္ကဆိုသည္။

““အရင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ၀င္ေငြခြန္မေဆာင္ရဘူး။ ခုျပင္မယ့္ဥပေဒအရ ေဆာင္ရမယ္ေပါ့။ ဒါေကာင္းပါတယ္။ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူတူျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ျဖစ္သင့္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္””ဟု စီးပြားေရး ပညာရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္ ဦးၾကည္ျမင့္က ေျပာသည္။

အဆိုပါခ်ီးျမႇင့္ေငြ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းငါးခုကို ျပည္သူအမ်ား သိရွိေလ့လာအႀကံျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ပယ္ဖ်က္သည့္ပုဒ္မ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ တစ္လလွ်င္ လစာေငြ က်ပ္သိန္း ၅၀ ရရွိၿပီး အိမ္တစ္ေဆာင္၊ ကားေျခာက္စီးႏွင့္ အျခားအေဆာင္အေယာင္ခံစားခြင့္မ်ားရရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး လစာမွာ တစ္လလွ်င္ က်ပ္သံုးသိန္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏လစာမွာ က်ပ္ႏွစ္သိန္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒသစ္အသက္၀င္လာပါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

7Day Daily