လႊတ္ေတာ္မွ ခ်ေပးသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ စီကို လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္သက္တမ္း က်န္ေလးလအတြင္း သံုးစြဲမႈ မကုန္ပါက ျပန္လည္အပ္ႏွံရမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/25/2013 01:01:00 PM

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရစဥ္

လႊတ္ေတာ္က ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သံုးစြဲရန္ ခ်ေပးသည့္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ စီကို လက္ရွိဘ႑ာေရးႏွစ္ သက္တမ္း က်န္ေလးလအတြင္း သံုးစြဲမႈ မကုန္ပါက ျပန္လည္အပ္ႏွံ သြားရမည္ဟု ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

"အရအသံုး ခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း၏ လက္ရွိ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးသည့္ ရန္ပံုေငြကို ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေက်ာ္လြန္၍ ဆက္လက္သံုးစြဲခြင့္ မရွိသျဖင့္ လက္ရွိ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ပိုလွ်ံေငြက်န္ ရွိပါက သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ျပန္လည္အပ္ႏွံရမည္" ဟု အဆုိပါ ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ သံုးစြဲျခင္းအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းကိုယ္တိုင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ပါ၀င္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၊ ဒုဥကၠ႒မ်ား၊ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကက ဖြဲ႕စည္းေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အရြယ္အစား ေသးငယ္ၿပီး မူလလ်ာထား သတ္မွတ္ေသာ ရန္ပံုေငြကို အျပည့္အ၀ သံုးစြဲရန္ အေျခအေန မရွိပါက ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဘ႑ာရန္ပံုေငြကို စိစစ္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မူလလ်ာထား သတ္မွတ္ထားေသာ ရန္ပံုေငြထက္ ပိုမိုသံုးစြဲရန္ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဘ႑ာရန္ပံုေငြကို စိစစ္၍ ထပ္မံခြင့္ျပဳျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားလည္း ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္။

အဆုိပါ ေကာ္မတီ၏ေအာက္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အဖြဲ႕ကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ သံုးဦးက ဦးေဆာင္ပါ၀င္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္ပုဂၢိဳလ္ သံုးဦး၏ အမည္ႏွင့္ ဘဏ္တြင္ ေငြစာရင္း ဖြင့္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းကို ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ကာ အဆုိပါ ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္က်မွသာ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္သည္။

Eleven Media Group