ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) ၏သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ ၁/၂၀၁၄

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/06/2014 01:34:00 PM
၂၀၁၄ ခုုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္၊ အဂၤါေန႔

၁။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ထုတ္ ယူနတီဂ်ာနယ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃ ႏွင့္ ၂၄ ပါ “ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း၊ လက္ရွိ ကာ/ခ်ဳပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ပညာရွင္တုိ႔၏ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ဓာတုလက္နက္စက္႐ံု” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သတင္းေဆာင္းပါး ေရးသားေဖာ္ျပမႈသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ယူဆသျဖင့္ ၎ဂ်ာနယ္မွ သတင္းေထာက္ေလးဦးႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ တစ္ဦးကို ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာ ေလာကအတြင္း ေဖာ္ျပ၊ ေရးသား၊ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်င့္ဝတ္အပါအဝင္ အျခားအေၾကာင္း ကိစၥမ်ားျဖင့္ မေျပလည္မႈ၊ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားလာပါက ႏွစ္ဖက္ကာယကံရွင္ လူပုဂၢဳိလ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) ထံသို႔ ဦးစြာ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားကာ ေကာင္စီ၏ ၾကားဝင္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း ေျဖရွင္းေပးမႈကို ရယူၾကရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) က ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပး ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) က ထုိကဲ့သို႔ ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပး ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ယူနတီဂ်ာနယ္မွ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္တုိ႔ကို သက္ဆုိင္ရာ ဂ်ာနယ္တုိက္သို႔ သြားေရာက္၍ တုိက္႐ိုက္ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) အေနႏွင့္မူ မည္သည့္ဘက္က မွားသည္၊ မွန္သည္ဟူ၍ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းထက္ ယင္းအေျခအေနကို အသြင္ကူးေျပာင္း ကာလတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ ျပႆနာ တစ္ရပ္ဟု ႐ႈျမင္ကာ ထုိျပႆနာကို ေကာင္စီက မည္သုိ႔ ေျပလည္ေအာင္ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္း ေျဖရွင္း ေပးႏုိင္သနည္းဟူေသာ ႐ႈေထာင့္မွ စဥ္းစားသံုးသပ္ပါသည္။

၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ခန္႔ စနစ္တစ္ခုေအာက္တြင္ ေနသား က်လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ စနစ္သစ္တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ ထုိစနစ္သစ္ႏွင့္ အံမဝင္ အသားမက်သည္မ်ား၊ စနစ္သစ္ကို စနစ္ေဟာင္းမွ အျမင္ေဟာင္းျဖင့္ ၾကည့္ျမင္ ေျဖရွင္းမႈမ်ား၊ နယ္ပယ္တုိင္းတြင္ စနစ္သစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မျဖစ္သည့္ အရည္အခ်င္း လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသးရာ ထိုလုိအပ္ခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကို အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရွိရွိ ေဖးမကူညီမႈ၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းၾကရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေကာင္စီက ယူဆပါသည္။

၆။ ယေန႔ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို ႐ႈျမင္၊ သံုးသပ္၊ ေျဖရွင္းရာတြင္ ျပႆနာ ျဖစ္ေပၚသည့္ ဘက္ႏွစ္ဖက္အၾကား သည္းခံခြင့္လႊတ္မႈ၊ နားလည္မႈတို႔ျဖင့္ မေျဖရွင္းဘဲ အျပစ္တင္လုိမႈ၊ အေရးယူ အျပစ္ေပးလုိမႈ စသည့္သေဘာထားျဖင့္ ေျဖရွင္းပါက ႏွစ္ဖက္အၾကား ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ယြင္းကာ အျပန္အလွန္ ပဋိပကၡအသြင္မ်ဳိး ေဆာင္သြားႏုိင္သည့္အျပင္ ယေန႔ ျပည္သူလူထု အပါအဝင္ အာဏာသံုးရပ္၊ မီဒီယာ၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး တစ္ခုလံုးကိုပါ ထိခိုက္သြားႏုိင္ပါသည္။

၇။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ကာကြယ္ၿပီး စာနယ္ဇင္း က်င့္ဝတ္ကို ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ ေပးႏိုင္မည့္ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒတစ္ရပ္ မတည္ရွိေသးသည့္အတြက္ ေပၚေပါက္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ေကာင္စီက အေလးအနက္ ယံုၾကည္ပါသျဖင့္ အဆုိပါ ဥပေဒမ်ဳိး အျမန္ဆံုး ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ ေပးပါရန္ႏွင့္ ျပႆနာတုိင္းကို ေသခ်ာစြာ စဥ္းစား သံုးသပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းပါရန္ ျမန္္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) က အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

၈။ ထို႔အျပင္ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) အား ၾကားဝင္ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ လာပါသျဖင့္ ေကာင္စီက သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးလုိပါသည္။

၉။ ယခုေဖာ္ျပပါ အမႈကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ လြတ္လပ္မွ်တစြာ တရားစီရင္ ခံပိုင္ခြင့္အတုိင္း က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ ေပးပါရန္ႏွင့္ အျပစ္မရွိပါက အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)
The Voice Weekly