ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကေျပာေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/25/2014 09:59:00 PMႏုိင္ငံေရး ဆုေငြမ်ားအေနျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ အလိုက္ ဦးသန္းေရႊ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး – ၿငိမ္း)မွာ က်ပ္ သိန္းေပါင္း ၂၃၀၀၊ ဦးေမာင္ေအး (ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး – ၿငိမ္း) မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၈၄၀ . . .

ႏုိင္ငံ့ဘ႑ာမ်ားအား ယခင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ အရပ္သား အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယခုအခ်ိန္အထိ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ရယူေနၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔၏ ရရွိခံစားပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ရိကၡာလစာ ေထာက္ပံ့မႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ေဖာ္ျပလ်က္ ရွိသည္။

အမ်ားျပည္သူ ေထာက္ခံမဲ ၉၂ ဒသမ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္ ဟုဆိုေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒအရ သမၼတကို လစာေငြ ခံစားခြင့္အေနျဖင့္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၅၀ ေပးထားသည္။ ဒုတိယ သမၼတ ႏွစ္ဦးသည္ လစာေငြက်ပ္ သိန္း ၄၀ ရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၉ အရ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတမ်ားသည္ ဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လစာ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္ အေယာင္မ်ားႏွင့္ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္သည့္ အိမ္ေတာ္ တစ္ေဆာင္စီကိုလည္း ရရွိၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ အႀကီးအကဲမ်ားျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ဦးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ အႀကီးအကဲ ႏုိင္ငံေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔မွာ တစ္လလွ်င္ ၃၅ သိန္း၊ ၀န္ႀကီး၊ လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ႏွစ္ဦး၊ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးဥကၠ႒ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ရာထူး၀န္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒တို႔မွာ တစ္လလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၃၀ စီ လစာေငြအျဖစ္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဒု၀န္ႀကီးႏွင့္ အဆင့္တူ ရာထူးမ်ားအတြက္မူ တစ္လလွ်င္ လစာေငြအျဖစ္ က်ပ္သိန္း ၂၀ သတ္မွတ္ထားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ယင္းလစာေငြမ်ားမွာ ယခင္စစ္တပ္ အစိုးရလက္ထက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ(ၿငိမ္း)ႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး (ၿငိမ္း)တို႔ ရရွိသည့္ ပင္စင္လစာ ေငြထက္ နည္းေန ေသးသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ပင္စင္ဦးစီးဌာနမွ စတင္ခံစားခြင့္ ျပဳခဲ့သည့္ ပင္စင္လစာ ေငြမ်ားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ (ၿငိမ္း) အေနျဖင့္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ႏွင့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း) အေနျဖင့္ က်ပ္သိန္း ၈၀ သတ္မွတ္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ ယခင္ စစ္တပ္တြင္း နံပါတ္ (၃) ျဖစ္သည့္ ယခု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ၿငိမ္း) သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ နံပါတ္(၄) ျဖစ္သည့္ ယခု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးသိန္းစိန္တို႔မွာ ပင္စင္လစာ အျဖစ္ က်ပ္သိန္း ၅၀ စီ သတ္မွတ္ထားေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔ႏွစ္ဦး၏ ပင္စင္လစာ ခံစားခြင့္ျပဳသည့္ ရက္ကိုမူ တိက်စြာ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေပ။

အလားတူ ႏုိင္ငံေရး ဆုေငြမ်ား အေနျဖင့္လည္း တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မႈအလိုက္ ဦးသန္းေရႊ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး – ၿငိမ္း) မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၃၀၀၊ ဦးေမာင္ေအး (ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး – ၿငိမ္း) မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၈၄၀၊ သူရဦး ေရႊမန္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး – ၿငိမ္း) မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၆၅၀၊ ဦးသိန္းစိန္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး – ၿငိမ္း) မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၆၅၀ အထိ ခံစားခြင့္ျပဳထားသည္။

ယင္းပမာဏမွာ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မ်ားသည္ဟု မဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း လက္ရွိ ႏုိင္ငံ့အႀကီးအကဲ၏ တစ္ႏွစ္စာ လုပ္ခလစာထက္ပင္ ပိုမ်ားေနသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊအပါအ၀င္ အၿငိမ္းစားပုဂၢိဳလ္ႀကီး ၆၉ ဦး၏ အိမ္အကူ၊ ထမင္းခ်က္၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံလုပ္သား အပါအ၀င္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္္မွ ခြင့္ျပဳ ေပးလိုက္ေသးသည္။

အိမ္အကူ၀န္ထမ္း စုစုေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္အတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၆၉၀ ေက်ာ္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္မွ ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံမႈ ကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဦးစီးဌာနမွ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

အိုးအိမ္ဌာနမွ ၂၀၁၂-၁၃ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြ ေတာင္းခံသည့္ စာရင္း၌ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၊ အၿငိမ္းစား ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ အိမ္အကူ၊ ထမင္းခ်က္၊ ဥယ်ာဥ္လုပ္သားမ်ားအတြက္ အပို ေထာက္ပံ့ေၾကး အျဖစ္ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္သံုးေသာင္းကို ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာနက ခံစားခြင့္ ျပဳထားပါသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ ၁၀၄ ဦး၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ၀င္ ၁၁ ဦးႏွင့္ အၿငိမ္းစား ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ၆၉ ဦးတို႔၏ အိမ္အကူ၊ ထမင္းခ်က္၊ ဥယ်ာဥ္လုပ္သား ၄၁၇ ဦးအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆၉ ဒသမ ၅၆ သန္းအား လႊတ္ေတာ္သို႔ ေတာင္းခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေတာင္းခံခဲ့သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္အတြင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျပင္းထန္ခဲ့ၿပီး အၿငိမ္းစား ယူသြားၿပီျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊႏွင့္ စစ္တပ္အႀကီးအကဲမ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္အထိ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္၌ ၾသဇာရွိဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၀ အရ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း ခံရ၍ ရာထူးမွ ရပ္စဲျခင္း ခံရသည္မွအပ တာ၀န္ၿပီးဆံုးသျဖင့္ အနားယူပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ အၿငိမ္းစားလစာႏွင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရွိေစရမည္ဟုသာ ျပ႒ာန္းထားသည္။

လက္ရွိ သမၼတအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ားမွာ ဥပေဒပါ ခံစားခြင့္မ်ားအျပင္ ယခင့္ယခင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလက ရယူထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားကလည္း ရွိေနၾကေသး သည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၃) ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတမ်ား၊ ပုဒ္မ ၆၈ အရ ““ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ မိမိတို႔ ဦးစီးသည့္ တစ္စီးပြားတည္းျဖစ္ေသာ မိသားစုပိုင္ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္အအံု၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ စုေငြႏွင့္ တျခား အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကို တန္ဖုိးႏွင့္တကြ စာရင္းျပဳစုၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အႀကီးအမွဴးထံ ေပးပို႔ရမည္”” ဟု ျပ႒ာန္း ပါရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ပိုင္ဆုိင္မႈ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ အတြင္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္က တင္သြင္းခဲ့ဖူး ေသာ္လည္း ေထာက္ခံမဲ ၆၉ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၁၅ မဲႏွင့္ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၆၉ မဲျဖင့္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရဖူးသည္။ ယင္းအဆုိကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ား က်န္ရွိေနေသးပါသျဖင့္ ေရႊ႕ဆုိင္းေၾကာင္းကိုလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေၾကညာခဲ့သည္။

ဥပေဒအရ ““မိမိတို႔ ဦးစီးသည့္ တစ္စီးပြားတည္း ျဖစ္ေသာ မိသားစုပိုင္ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္အအံု၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၊ စုေငြႏွင့္ တျခားအဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား”” ဟု ပါရွိျခင္းမွာလည္း ၎တို႔၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ဖံုးကြယ္ရန္ အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနၿပီး ၎တုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ား နာမည္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ ေနၾကသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဥပေဒအရ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရေနျပန္ေသးသည္။ ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံရပ္ျခား ဘဏ္မ်ား၌ အျခားအမည္မ်ားျဖင့္ အပ္ႏွံထားၾကသည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြ ျပႆနာမွာလည္း ယခုအခ်ိန္အထိ မည္သူမည္၀ါမွန္း မသိႏုိင္ေသးျခင္းမွာ ပေဟဠိတစ္ခုလုိ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခင္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အသြင္ေျပာင္းကာ လက္ရွိအစိုးရအတြင္း ထိပ္ပိုင္းေနရာ ယူထားၾကသူမ်ား အေနျဖင့္ ဥပေဒပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားျဖစ္သည့္ ျမင့္မားသည့္ လစာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရယူထားျခင္းမွာလည္း မမွ်တသည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိသည္။

ထိပ္ပိုင္းအႀကီးအကဲမ်ား၏ လုပ္ခလစာ၊ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္း လစာမ်ားမွာ မ်ားစြာ ကြာဟလ်က္ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးရာထူး မဟုတ္သည့္ အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ားထဲတြင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦး၏ လစာမွာ က်ပ္ႏွစ္သိန္း ေလးေသာင္းသာရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦး၏ လစာမွာ က်ပ္သံုးသိန္းသာ ရွိသည္။

ယခင္စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္၀တ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာၿပီး လက္ရွိအစိုးရ ထိပ္ပိုင္းတာ၀န္ ယူထားသူမ်ား၏ လစာ၊ ခံစားခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက မ်ားစြာ ကြာျခားလ်က္ရွိသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ကြာျခားလ်က္ရွိသည့္ အေနအထား၌ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၀န္ႀကီးဌာန အားလံုးသို႔ ေပးပို႔သည့္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညႊန္ၾကားခ်က္လည္း ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္၌ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား လက္ခံရယူရာ၌ က်ပ္သံုးသိန္း ေက်ာ္လြန္သည့္ ပစၥည္းမ်ား လက္ခံပါက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းမွာ က်ပ္သံုးသိန္းေအာက္ ပစၥည္းမ်ားအား လာဘ္လာဘအျဖစ္ တရား၀င္ လက္ခံ ရယူခြင့္ေပးလုိက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနၿပီး ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္မွ ဆက္လက္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ မေလ်ာ့က်ေသးသည္ကို မီးထုိးေပးလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အေျခခံဥပေဒ၊ လိုအပ္၍ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအရ ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ယင္းအစိုးရမွ လူ၀တ္လဲ အစိုးရ ေျပာင္းလာသူမ်ားမွာ ယခု အခ်ိန္အထိ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြအတြင္းမွ ပမာဏမ်ားျပားသည့္ လစာ၊ ပင္စင္ေငြႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ရယူေနဆဲျဖစ္သည္ မွာမူ ျငင္းမရသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္ေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရး စသည္ျဖင့္ လူ၀တ္လဲ အစိုးရက ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ္ လည္း ျပည္သူ႔ အေရးထက္ ယခင္စစ္အစိုးရဘက္မွ ကူးေျပာင္းလာသူမ်ား အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ပိုမိုရရွိေရးကိုသာ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းျဖင့္ ႀကံေဆာင္ လ်က္ရွိသည္ကိုအထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားက ျပသေနပါေၾကာင္း တင္ျပေရးသားလုိက္ပါသည္။

ေအာင္ထြန္းလင္း

Myanmartandawsint Newspaper