အျမတ္ဆုံးကုိးကြယ္ရာႏွင့္ အျမတ္ဆုံးသီလ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/14/2014 09:10:00 PM       တစ္ေန႔မွာ စုႏၵီမင္းသမီးဟာ ဘုရားရွင္ထံေရာက္လာၿပီး ေမးေလွ်ာက္ပါတယ္။ အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္မရဲ႕ေမာင္ စုႏၵက"ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသုံးပါးကုိးကြယ္သူ၊ အက်င့္သီလ၌ ေကာင္းစြာတည္သူဟာ ေကာင္းတဲ့ဘ၀ကုိ ေရာက္ တယ္။ မေကာင္းတဲ့ဘ၀ကုိ မေရာက္ဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္ဘုရား။ အဘယ္သုိ႔ေသာ ဘုရား၊ အဘယ္သုိ႔ေသာတရား၊ အဘယ္ သုိ႔ေသာသံဃာ၊ အဘယ္သုိ႔ေသာ သီလတုိ႕ကုိ ေျပာတာပါလဲဘုရား။
       စုႏၵီ၊ ေလာကမွာ ရွိသမွ်ေသာ အားလုံးေသာသတၱ၀ါတုိ႔ထက္ ပူေဇာ္အထူးကုိ ခံေတာ္မူထုိက္ေသာ၊ အလုံးစုံေသာတရား တုိ႔ကုိ ကုိယ္တုိင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိ အျမတ္ဆုံးလုိ႔ ဆုိအပ္ပါတယ္။ စုႏၵီ၊ အျမတ္ဆုံးျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာ ဘုရားအား ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္သူဟာ အျမတ္ဆုံးေသာ အက်ိဳးတရားေတြ ရပါတယ္။

       စုႏၵီ၊ ျပဳျပင္သမွ် သခၤတတရားအားလုံးတုိ႕ထက္ မဂၢင္ရွစ္ပါးတရားေတာ္ျမတ္ဟာ အျမတ္ဆုံးပါပဲ။ အျမတ္ဆုံးျဖစ္ေသာ တရားကုိ ကုိးကြယ္သူ၊ လိုက္နာက်င့္သုံးသူဟာ အျမတ္ဆုံးအက်ိဳးတရားေတြ ရႏုိင္ပါတယ္။
       စုႏၵီ၊ ရွိရွိသမွ် သံဃာဂုိဏ္းတုိ႔ထက္ အေ၀းမွလာေသာအလွဴကုိ ခံယူထုိက္ေသာ၊ ဧည့္သည္အလုိ႔ငါွဆာင္ယူအပ္ေသာ၀တၳဳကုိ ခံယူထုိက္ေသာ၊ တမလြန္အတြက္ရည္မွန္းထားတဲ့အလွဴကုိ ခံထုိက္ေသာ၊ လက္အုပ္ခ်ီျခင္းငွါထုိက္ေသာ၊ သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႔ ၏ ေကာင္းမူျပဳရန္ လယ္ယာေျမေကာင္းသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ရွစ္ေယာက္ေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္ဟာ အျမတ္ဆုံးပဲ။ အျမတ္ဆုံးသံဃာ အားကုိးကြယ္ျခင္းဟာ အျမတ္ဆုံးအက်ိဳးကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။
       ေလာကမွာက်င့္သုံးေနတဲ့ သီလအားလုံးတုိ႕ထက္ မက်ိဳးမေပါက္ မေျပာက္မက်ားေသာ၊ တဏွာ့ကြ်န္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္   ေစအပ္ကုန္ေသာ၊ ပညာရွိတုိ႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ၊ သမာဓိကုိ ျဖစ္ေစအပ္ကုန္ေသာ၊ အရိယာတုိ႔ႏွစ္သက္အပ္ေသာ ငါးပါး၊ ရွစ္ပါးစေသာသီလတုိ႔ကုိ အျမတ္ဆုံးဟု ေခၚဆုိအပ္၏။ အျမတ္ဆုံး၌ ျဖည့္ဆည္းပူးသူတုိ႔အား အျမတ္ဆုံးေသာအက်ိဳးတရား တုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္၏။
       အျမတ္ဆုံးကုိ ကုိးကြယ္သူ၊ ျမတ္ေသာသီလကုိ ျဖည့္က်င့္သူတုိ႔အား အသက္ရွည္ျခင္း၊ အဆင္းလွျခင္း၊ အျခံအရံမ်ားျခင္း၊   ေက်ာ္ေစာျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကုိယ္အားဥာဏ္အားတုိးပြားျခင္း၊ ပညာႏွင့္ျပည့္စုံျခင္းစေသာ အက်ိဳးတရားတို႔ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ထုိလူနတ္ စသူတုိ႔အား အျမတ္ဆုံးသုိ႔ေရာက္ၿပီး ေမြ႕ေလွ်ာ္ရ၏။
       ဤသုိ႔လွ်င္ ဘုရားရွင္သည္ စုႏၵီမင္းသမီးအား အေသးစိတ္မိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္ပါသည္။
       အားလုံးေသာသူေတာ္စင္မ်ား အျမတ္ဆုံးကို ကုိးကြယ္ႏုိင္ၾကပါေစ။ အျမတ္ဆုံးသီလအက်င့္ကုိ က်င့္ႏုိင္ၾကပါေစ။ အျမတ္ဆုံးအက်ိဳးတရား ရရွိခံစားႏုိင္ၾကပါေစ။(စုႏၵီသုတ္)

ေရႊစမ္းေျမ အရွင္က၀ိဓဇသာရ