ဖုန္း application မွ လိင္ဆက္ဆံဖက္ ရွာေဖြသူမ်ားအၾကား ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ားလာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/30/2014 05:43:00 PM


အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း လိင္ဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္သူမ်ားအနက္  မိမိတို႔ လိင္ဆက္ဆံဖက္ကို ဖုန္း application  မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြသူမ်ားသည္ လူခ်င္းေတြ႕ဆံု၍ျဖစ္ေစ၊ လူမႈကြန္ယက္မ်ားမွျဖစ္ေစ ရွာေဖြသူမ်ားထက္ လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ပိုမိုကူးစက္ခံေနရေၾကာင္း သုေတသနတစ္ခုအရ သိရသည္။
အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္မ်ား ႀကီးထြားလာမႈေၾကာင့္ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္သြယ္ရန္ လြယ္ကူလာၿပီး ဆက္သြယ္စရာ သီးသန္႔ ဖုန္း application  မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္အထိ ခ်ဲ႕ထြင္လာၾကသည္။ ၎င္းတို႔အထဲတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ တည္ေနရာကို ကိုယ္တိုင္ေဖာ္ျပထားႏိုင္ၿပီး အျခားသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚႏိုင္သည့္ ပထ၀ီလူမႈကြန္ရက္ (geosocial networ king – GSN) application  မ်ားလည္း ထြက္ေပၚ လာလ်က္ရွိသည္။ Grindr  ၊ Scruff ၊ Recon  အစရွိသည့္ GSN application  မ်ားကို အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း လိင္ဆက္ဆံသူမ်ားအၾကား အမည္မေဖာ္လိုသူ အမ်ိဳးသားအခ်င္း ခ်င္းေတြ႕ဆံုႏိုင္ရန္ အမ်ားဆံုးအသံုး ျပဳၾကသည္။
၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လမွ ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း HIV ကင္းစင္ေသာအမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း လိင္ဆက္ဆံသူ (၇၁၈၄) ဦးထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္၍ စုေဆာင္းခဲ့သည္။  (၃၄) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လူခ်င္းေတြ႕ဆံု၍ အခ်ိန္းအခ်က္ျပဳလုပ္ၾကၿပီး (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လူခ်င္းေတြ႕သည္႕ နည္းႏွင့္ အင္တာနက္မွ ဆက္သြယ္နည္းႏွစ္မ်ိဳးစလံုး အသံုးျပဳၾကသည္။ (၃၆) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဖုန္း application  မ်ားအသံုးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ၾကသည္။
၎တို႔အနက္ ဖုန္း application  မ်ား အသံုးျပဳဆက္သြယ္သူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားထက္ ဂႏိုေရာဂါကူးစက္ခံရမႈ (၂၃) ရာခိုင္ ႏႈန္းပိုမိုမ်ားျပားၿပီး chlamydia  ပိုးကူးစက္ခံရမႈ (၃၅) ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုမ်ားျပားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဖုန္း application  မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အသက္ (၄၀) ေအာက္ အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း လိင္ဆက္ဆံသူမ်ား အၾကား ပိုမိုေရပန္းစားသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး လူျဖဴမ်ားႏွင့္ အာရွႏြယ္ဖြားမ်ား ပိုမိုအသံုးျပဳၾကသည္။
ဖုန္း application  မ်ားသည္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားထက္ အသံုးျပဳရပိုမိုလြယ္ကူျခင္းေၾကာင့္ ဖုန္း application  သံုးသည့္ အမ်ိဳးသား မ်ားအၾကား ေတြ႕ဆံုမႈအႀကိမ္ေရ ပိုမိုႏိုင္ၿပီး လူေပါင္းစံုႏွင့္ေတြ႕ ဆံုႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါကူးစက္မႈ ပိုမ်ားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ယူဆၾကသည္။
ေဇာ္ကို
Ref:NMD

Health Updates Journal