ျခင္ေဆးေခြႏွင္႔ ပါတ္သက္၍ သတိေပးခ်က္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/30/2014 06:04:00 PM


ယခုအခါျမန္မာႏိ ုင္ငံတြင္းသိ ု ႔ ျပည္ပမွ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံ ုျဖင္ ့ မွတ္ပံ ုတင္
ခြင္ ့ျပဳထားျခင္းမရွ ိေသာ အဆိပ္ရွ ိပစၥည္းမ်ားႏွင္ ့ ထုတ္လုပ္ထားသည့္
က်င္းထံ ုျခင္ေဆးေခြမ်ား ဝင္ေရာက္လ်က္ရွ ိပါသည္။

ယင္းျခင္ေဆးေခြမ်ား ကိ ု ျပည္သူမ်ားသံ ုးစဲ ြျခင္းမျပဳၾကရန္ လယ္ယာစိ ုက္ပ်ိဳးေရးႏွင္ ့ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားတြင္ အသိေပး ထုတ္ျပန္ေၾကညာ
ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းထံ ုျခင္ေဆးေခြအမည္ျဖင္ ့ မည္သည္ ့ျခင္ေဆး
ေခြကိ ုမွ် ပိ ုးသတ္ေဆးဥပေဒႏွင္ ့အညီ မွတ္ပံ ုတင္ထားျခင္းမရွ ိဘဲ ေဈးကြက္
တြင္ ေတြ ႕ရွ ိရေသာ က်င္းထံ ုတံဆိပ္ျခင္ေဆးေခြနမူနာမ်ားကိ ု စစ္ေဆးခဲ ့ ရာတြင္ က်င္းထံ ုတံဆိပ္ျဖင္ ့ ျခင္ေဆးေခြမ်ားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
အမ်ိဳးအစား ဓာတုပစၥည္း၏ ပါဝင္မႈရာခိ ုင္ႏႈန္း ဝ ဒသမ ဝ၈ ရာခိ ုင္ႏႈန္း သည္ ကမၻ ာ့က်န္းမာေရးအဖဲ ြ ႕ႀကီးမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမ်ားဆံ ုးပါဝင္ရ မည္ ့ ပမာဏ ဝ ဒသမ ဝ၄ ရာခိ ုင္ႏႈန္းထက္ပိ ုမိ ုပါဝင္ေနသျဖင္ ့ သံ ုးစြ ဲသူမ်ား
၏က်န္းမာေရးကိ ု မ်ားစြ ာထိခိ ုက္ေစပါသည္။

တရားမဝင္ တင္သြင္းလာေသာ အျခားျခင္ေဆးေခြမ်ားကိ ုလည္း
လယ္ယာစိ ုက္ပ်ိဳးေရးႏွင္ ့ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန စိ ုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန သီးႏွ ံကာကြယ္ေရးဌာနခဲ ြ၊ ပိ ုးသတ္ေဆးဓာတ္ခဲ ြခန္းတြင္ စစ္ေဆးလ်က္
ရွိပါသည္။

ျခင္ေဆးေခြတင္သြင္းေရာင္းခ်သူမ်ားအေနျဖင့္ တင္သြင္း လာေသာ ျခင္ေဆးေခြတြင္ အဆိပ္ရွ ိပစၥည္းပါဝင္မႈ စစ္ေဆးျခင္းႏွင္ ့ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို သီးႏွ ံကာကြယ္ေရးဌာနခြဲသို႔ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္
ႏိ ုင္ပါသည္။ သိ ု ႔ျဖစ္ပါ၍ တ႐ုတ္ျပည္မွ တင္သြင္းလာေသာ က်န္းမာေရးကိ ု
ထိခိ ုက္ေစႏိုင္သည္ ့ ယင္းက်င္းထံ ုျခင္ေဆးေခြမ်ားကို သံုးစြဲျခင္းမျပဳ
ၾကရန္ႏွင္ ့ တင္သြင္း၊ ေရာင္းခ်၊ ျဖန္ ႔ျဖဴးမႈမ်ားကိ ုေတြ ႕ရွ ိပါက ျပည္သူ ႔ဘ႑ာ
အျဖစ္ သိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္ၿပီး ပိ ုးသတ္ေဆးဥပေဒအရ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္သြ ားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံအသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

ပိ ုးသတ္ ေဆးမွ တ္ ပံ ု တင္ အဖြဲ ႕ လယ္ ယာစိ ု က္ ပ်ိဳ းေရးႏွ င္ ့ ဆည္ ေျမာင္းဝန္ ႀကီ းဌာန