ၾကီးသြားမ်ားေပါက္ခ်ိန္ - Permanent Teeth Eruption

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/18/2013 01:25:00 PM


(က) အထက္ၾကီးသြားမ်ား

• ေရွ႕-အလယ္သြား ေပါက္ခ်ိန္ = ၇-၈ ႏွစ္၊ အျမစ္ေပါက္ခ်ိန္ = ၁ဝ-၁၁ ႏွစ္၊
• ေရွ႕-ေဘးသြား ေပါက္ခ်ိန္ = ၈-၉ ႏွစ္၊ အျမစ္ေပါက္ခ်ိန္ = ၁၁-၁၂ ႏွစ္၊
• စြယ္သြား ေပါက္ခ်ိန္ = ၁၁-၁၂ ႏွစ္၊ အျမစ္ေပါက္ခ်ိန္ = ၁၄-၁၅ ႏွစ္၊
• ေရွ႕-ပဌမအံသြား ေပါက္ခ်ိန္ = ၁ဝ-၁၁ ႏွစ္၊ အျမစ္ေပါက္ခ်ိန္ = ၁၃-၁၄ ႏွစ္၊
• ေနာက္-ပဌမအံသြား ေပါက္ခ်ိန္ = ၁၁-၁၂ ႏွစ္၊ အျမစ္ေပါက္ခ်ိန္ = ၁၃-၁၅ ႏွစ္၊
• ပဌမအံသြား ေပါက္ခ်ိန္ = ၅-၇ ႏွစ္၊ အျမစ္ေပါက္ခ်ိန္ = ၈-၁ဝ ႏွစ္၊
• ဒုတိယအံသြား ေပါက္ခ်ိန္ = ၁၂-၁၃ ႏွစ္၊ အျမစ္ေပါက္ခ်ိန္ = ၁၅-၁၆ ႏွစ္၊
• တတိယအံသြား (အံဆံုး) ေပါက္ခ်ိန္ = ၁၇-၂၁ ႏွစ္၊ အျမစ္ေပါက္ခ်ိန္ = ၁၉-၂၃ ႏွစ္၊

(ခ) ေအာက္ၾကီးသြားမ်ား

• ေရွ႕-အလယ္သြား ေပါက္ခ်ိန္ = ၆-၇ ႏွစ္၊ အျမစ္ေပါက္ခ်ိန္ = ၉-၁ဝ ႏွစ္၊
• ေရွ႕-ေဘးသြား ေပါက္ခ်ိန္ = ၇-၈ ႏွစ္၊ အျမစ္ေပါက္ခ်ိန္ = ၁ဝ-၁၁ ႏွစ္၊
• စြယ္သြား ေပါက္ခ်ိန္ = ၉-၁ဝ ႏွစ္၊ အျမစ္ေပါက္ခ်ိန္ = ၁၂-၁၃ ႏွစ္၊
• ေရွ႕-ပဌမအံသြား ေပါက္ခ်ိန္ = ၁ဝ-၁၂ ႏွစ္၊ အျမစ္ေပါက္ခ်ိန္ = ၁၃-၁၅ ႏွစ္၊
• ေနာက္-ပဌမအံသြား ေပါက္ခ်ိန္ = ၁၁-၁၂ ႏွစ္၊ အျမစ္ေပါက္ခ်ိန္ = ၁၃-၁၅ ႏွစ္၊
• ပဌမအံသြား ေပါက္ခ်ိန္ = ၅-၇ ႏွစ္၊ အျမစ္ေပါက္ခ်ိန္ = ၈-၁ဝ ႏွစ္၊
• ဒုတိယအံသြား ေပါက္ခ်ိန္ = ၁၁-၁၃ ႏွစ္၊ အျမစ္ေပါက္ခ်ိန္ = ၁၄-၁၆ ႏွစ္၊
• တတိယအံသြား (အံဆံုး) ေပါက္ခ်ိန္ = ၁၇-၂၁ ႏွစ္၊ အျမစ္ေပါက္ခ်ိန္ = ၁၉-၂၃ ႏွစ္၊
Dr. Tint Swe