သတ္မွတ္ထားသည့္ ပင္ရင္းမွတ္ေက်ာက္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိပါက အေကာက္ခြန္ သက္သာ/ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/27/2013 05:00:00 PM


သီးသန္႔စည္းမ်ဥ္း က်င့္သံုးမည့္ ကုန္စည္စာရင္းမွ ကုန္စည္မ်ားကို အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ရာ၌ ကုန္စည္ အမယ္အလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပင္ရင္းမွတ္ေက်ာက္ (Origin Criteria)ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိပါက ပင္ရင္းႏုိင္ငံ ထုတ္ကုန္အျဖစ္ အေကာက္ခြန္ သက္သာ/ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အာဆီယံကုန္စည္ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ သံုးတြဲတြင္ အေကာက္ခြန္ စည္းဝါးညိႇစနစ္(၂၀၀၇) (Harmonized System-HS2007) ျဖင့္ သီးသန္႔စည္းမ်ဥ္း (Product Specific Rules-PSR) က်င့္သံုးသည့္ ကုန္စည္စာရင္းကို ျပဳစုထားရွိၿပီး ကမာၻ႕အေကာက္ခြန္အဖြဲ႕ (WCO)၏ အေကာက္ခြန္ စည္းဝါးညိႇစနစ္ကို ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ခ်က္အရ ႏုိင္ငံတကာတြင္ (HS2007) မွ (HS2012) သို႔ ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးမည္ျဖစ္ရာ ယခင္ (HS2007) ျဖင့္ သတ္မွတ္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ သီးသန္႔စည္းမ်ဥ္း က်င့္သံုးမည့္ ကုန္စည္မ်ားစာရင္း (Product Specific Rules-PSR List) ကို (HS2012) သို႔ ကူးေျပာင္းခ်ိတ္ဆက္မႈအေပၚ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ အဆုိပါ အခြင့္အေရးကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ၿပီး ကုန္စည္လုိင္းမ်ား၏ သတ္မွတ္ထားေသာ ပင္ရင္းမွတ္ေက်ာက္ ႏွင့္အညီ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ကုန္သြယ္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ကုန္စည္ ၂၆၅၂ မ်ိဳး စာရင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ပင္ရင္းမွတ္ေက်ာက္မ်ားကို Commerce.gov.mm တြင္ ရယူႏိုင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္ဟု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံု သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
khit lu nge